Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2263.1-3/17149/2020/2020
Φ.Ε.Κ.
/Β` 21.3.2020
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή - Τροποποιήσεις στο Παράρτημα ΙΙ της Δ.Σ. MARPOL (Κατάλοιπα φορτίου και αποπλυμάτων δεξαμενών από εμμένοντα επιπλέοντα προϊόντα)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 977Β_2020 244.65 KB