Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 41 - 60, σε σύνολο 4272
Ν.4611 /2019 ( ΦΕΚ 73/Α` 17.5.2019)
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80/Α/7.5.2018)
Εγκ.31421/333 /2019 ( ΦΕΚ /-- 10.5.2019)
Τοποθέτηση και χρήση ταχογράφου σε απορριμματοφόρα οχήματα που ανήκουν σε Δήμους
Υ.Α.12609 Φ.700.18 /2019 ( ΦΕΚ 1514/Β` 7.5.2019)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
Ν.4610 /2019 ( ΦΕΚ 70/Β` 7.5.2019)
Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις
Υ.Α.οικ. 29122/314 /2019 ( ΦΕΚ 1485/Β` 3.5.2019)
Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών
Ν.4609 /2019 ( ΦΕΚ 67/Α` 3.5.2019)
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
Υ.Α.17314/Δ9.914 /2019 ( ΦΕΚ 1470/Β` 3.5.2019)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»
Ν.4608 /2019 ( ΦΕΚ 66/Α` 3.5.2019)
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις
Υ.Α.οικ. 33180/351 /2019 ( ΦΕΚ 1454/Β` 25.4.2019)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση των καυσίμων σε σκάφη
Αρ. Πρωτ.18737 Φ.701.2 /2019 ( ΦΕΚ /-- 18.4.2019)
Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λόγω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εγκ.Οικ 31449/2134 /2019 ( ΦΕΚ /-- 17.4.2019)
Διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, με ενιαία διαδικασία, στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων
Υ.Α.27212 /2019 ( ΦΕΚ 1305/Β` 16.4.2019)
Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών
Υ.Α.45872 /2019 ( ΦΕΚ 1103/Β` 3.4.2019)
Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων
Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου
Εγκ.2331.15/23681 /2019 ( ΦΕΚ /-- 1.4.2019)
Εφοδιασμός καθίσματος-φορείου για τις μετακινήσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγά πλοία
Ν.4604 /2019 ( ΦΕΚ 50/Α` 26.3.2019)
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις
Εγκ.15101/151 /2019 ( ΦΕΚ /-- 21.3.2019)
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του αρ. 70 του ν.4530/2018 (59/Α)
Εγκ.Οικ. 23049/235 /2019 ( ΦΕΚ /-- 21.3.2019)
Υπαίθριοι Σταθμοί Αυτοκινήτων & Πρατήρια Καυσίμων
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υ.Δ. όπως ισχύει