Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 101 - 120, σε σύνολο 4066
Υ.Α.2222.1-1.2/74786/2018 /2018 ( ΦΕΚ 5033/Β` 13.11.2018)
Κύρωση τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Σωστικών Μέσων (LSA CODE), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την αριθμ. 4113.170/01/2002 υπουργική απόφαση (Β
Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 /2018 ( ΦΕΚ 5018/Β` 12.11.2018)
Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 /2018 ( ΦΕΚ 4968/Β` 7.11.2018)
Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης
Υ.Α.2133.1/76424/2018 /2018 ( ΦΕΚ 4950/Β` 6.11.2018)
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01 «Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος»
Υ.Α.2133.1/76490/2018 /2018 ( ΦΕΚ 4931/Β` 5.11.2018)
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για τις λεμβουχικές εργασίες»
Π.Δ.99 /2018 ( ΦΕΚ 187/Α` 5.11.2018)
Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα
Διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
Εγκ.ΠΟΛ 1206 /2018 ( ΦΕΚ /-- 31.10.2018)
Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.
Υ.Α.17352 /2018 ( ΦΕΚ 4822/Β` 30.10.2018)
Τροποποίηση της αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β
Υ.Α.2222.1-1.2/74772/2018 /2018 ( ΦΕΚ 4792/Β` 26.10.2018)
Κύρωση τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Σωστικών Μέσων (LSA CODE), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ' αριθμ 4113.170/01/2002 υπουργική απόφαση (Β' 1418), όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις υπ' αριθμ. MSC.272(85)/04.12.2008 και MSC.293(87)/21.05.2010 αποφάσεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Υ.Α.οικ.54891/Δ1.18905 /2018 ( ΦΕΚ 4783/Β` 25.10.2018)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.15 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2018
Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577 /2018 ( ΦΕΚ 4740/Β` 25.10.2018)
Μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ και κατάργηση της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 344/1/17.12.2016)
Εγκ.2323.2-4/77441/2018 /2018 ( ΦΕΚ /-- 19.10.2018)
Εφαρμογή του Π.Δ. 400/96 σε πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες
Υ.Α.2222.1-1.2/66142/2018 /2018 ( ΦΕΚ 4654/Β` 18.10.2018)
Κύρωση τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), όπως αυτή υιοθετήθηκε την 16 Δεκεμβρίου 2005 με το διορθωτικό της απόφασης MSC.194(80)/20.05.2005 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Υ.Α.2222.1-1.2/66150/2018 /2018 ( ΦΕΚ 4654/Β` 18.10.2018)
Κύρωση τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), όπως αυτή υιοθετήθηκε την 21 Μαΐου 2010 με την απόφαση MSC.291(87)/21.05.2010 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Εγκ.56376 /2018 ( ΦΕΚ /-- 15.10.2018)
Ερμηνεία των παρ. 2 & 3 του άρθρου 2 της από 2.8.2017 ΣΣΕ της ΠΟΕ – ΟΤΑ για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και των παρ.5ε και 6 του άρθρου 2 της από 3-8-2018 ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εγκ.οικ. 78593/898 /2018 ( ΦΕΚ /-- 12.10.2018)
Διαδικασία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222)
Ν.4568 /2018 ( ΦΕΚ 178/Α` 11.10.2018)
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις
Ν.4566 /2018 ( ΦΕΚ 175/Α` 8.10.2018)
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις
Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 /2018 ( ΦΕΚ 4520/Β` 4.10.2018)
Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017