Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 21 - 40, σε σύνολο 4319
Π.Δ. 108/2019 (ΦΕΚ 196/Α` 9.12.2019) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 743/1977, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998
Διορθ. Σφ. 2019 (ΦΕΚ 4446/Β` 3.12.2019) Διόρθωση σφάλματος στην οικ. Γ5/48222/2474 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (2755/Β΄/3.6.2019)
Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α` 3.12.2019) Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/105040/2297/2019 (ΦΕΚ 4315/Β` 29.11.2019) Τροποποίηση της 181478/965/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3763), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018
Υ.Α. οικ. 118580/1225/2019 (ΦΕΚ 4294/Β` 27.11.2019) Τροποποίηση της 3669/194/5.4.2011(Β’ 549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ), 2018/725 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2018 (ΕΕ L122 της 17.5.2018, σελ.29)
Υ.Α. 54286/Δ1.17642/2019 (ΦΕΚ 4293/Β` 27.11.2019) Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει
Π.Δ. 104/2019 (ΦΕΚ 186/Α` 27.11.2019) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της ρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Υ.Α. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/2019 (ΦΕΚ 4177/Β` 15.11.2019) Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ.Α. οικ. 51524/1262/2019 (ΦΕΚ 4173/Β` 14.11.2019) Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
Εγκ. 70942 Φ.701.2/2019 (ΦΕΚ /-- 5.11.2019) Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας
Εγκ. Ε.2187/2019 (ΦΕΚ /-- 5.11.2019) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β΄ του ν.4633/2019 (Α΄161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.»
Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α` 30.10.2019) Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
Υ.Α. 47711/Δ1.15631/2019 (ΦΕΚ 3944/Β` 25.10.2019) Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019
Υ.Α. 2263.1-7/74030/2019/2019 (ΦΕΚ 3856/Β` 17.10.2019) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1997 που τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή - Τροποποιήσεις στο Παράρτημα VI της Δ.Σ. MARPOL (Απαγόρευση μεταφοράς μη συμμορφούμενων καυσίμων για σκοπούς καύσης, πρόωσης ή λειτουργίας επί του πλοίου)
Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α` 16.10.2019) Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις
Υ.Α. 95/2019 (ΦΕΚ 158/Α` 14.10.2019) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄110), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2108 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 (ΕΕ L 315/40/30.11.2017)
Υ.Α. 44568/Δ1.14795/2019 (ΦΕΚ 3751/Β` 10.10.2019) Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εγκ. 70818 Φ. 701.3/2019 (ΦΕΚ /-- 5.10.2019) Πυροπροστασία δραστηριοτήτων - εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται σε νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων
Εγκ. 66418 Φ.701.2/2019 (ΦΕΚ /-- 10.2019) Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών
Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019 (ΦΕΚ 3520/Β` 19.9.2019) Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)