Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 141 - 160, σε σύνολο 4332
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/2018 (ΦΕΚ 5798/Β` 21.12.2018) Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 τον ν. 4014/21.09-2011 (Α’ 209)»
Υ.Α. 2222.1-1.2/90195/2018/2018 (ΦΕΚ 5750/Β` 20.12.2018) Κύρωση τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), όπως αυτή υιοθετήθηκε την 30 Νοεμβρίου 2012 με την απόφαση MSC.338(91)/30.11.2012 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC)
Εγκ. οικ.68377/3248/2018 (ΦΕΚ /-- 20.12.2018) Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4
Εγκ. οικ. 67315/3178/2018 (ΦΕΚ /-- 18.12.2018) Δράσεις για την προστασία των εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο
Υ.Α. οικ. 93067/1083/2018 (ΦΕΚ 5661/Β` 17.12.2018) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α` 11.12.2018) Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 108/2018 (ΦΕΚ 207/Β` 10.12.2018) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983 (Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε
Υ.Α. Γ2α/65797/2018 (ΦΕΚ 5489/Β` 6.12.2018) Επέκταση της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227/2018 (ΦΕΚ 5459/Β` 6.12.2018) Τροποποίηση της H.Π. 23615/651/Ε.103/8-5-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ’’ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)’’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184)
Υ.Α. Φ. 400/33/328233/Σ.7547/2018 (ΦΕΚ 5455/Β` 5.12.2018) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 2808)
Υ.Α. 2132.17/80476/18/2018 (ΦΕΚ 5430/Β` 4.12.2018) Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων
Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α` 3.12.2018) Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/82568/11912/2018 (ΦΕΚ 5301/Β` 26.11.2018) Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β΄ 1450), όπως ισχύει
Π.Δ. 101/2018 (ΦΕΚ 194/Α` 20.11.2018) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας
Υ.Α. 2133.2/78637/2018/2018 (ΦΕΚ 5045/Β` 13.11.2018) Κύρωση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Γυθείου με αριθμό 18 «Τεχνικά χαρακτηριστικά λαντζών λιμένα Γυθείου»
Υ.Α. 2222.1-1.2/74786/2018/2018 (ΦΕΚ 5033/Β` 13.11.2018) Κύρωση τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Σωστικών Μέσων (LSA CODE), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την αριθμ. 4113.170/01/2002 υπουργική απόφαση (Β' 1418), όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αριθμ. MSC.320 (89)/20-5-2011 και MSC. 368(93)/22-5-2014 αποφάσεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/2018 (ΦΕΚ 5018/Β` 12.11.2018) Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υ.Α. 3915/144646/2018 (ΦΕΚ 4976/Β` 8.11.2018) Υ.Α. 3915/144646/2018 - Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707/2018 (ΦΕΚ 4968/Β` 7.11.2018) Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης
Υ.Α. 2133.1/76424/2018/2018 (ΦΕΚ 4950/Β` 6.11.2018) Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01 «Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος»