Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής (άρθ. 1)
 • Υποχρεώσεις των παραγόντων του έργου (κύριος του έργου, εργολάβος, υπεργολάβος) (άρθ. 2)
 • Υποχρεώσεις εργαζομένων (άρθ. 3)
 • Διάδρομοι κυκλοφορίας (άρθ. 4)
 • Προσπέλαση σε υπόγειους χώρους εργασίας (άρθ. 5)
 • Οδοί διάσωσης –έξοδοι κινδύνου (άρθ. 6)
 • Μέσα μεταφοράς προσωπικού και υλικού (άρθ. 7)
 • Προστασία από σύνθλιψη από οχήματα και μηχανήματα (άρθ. 8)
 • Προστασία από κινδύνους πτώσης και πτώσεις αντικειμένων (άρθ. 9)
 • Γενικές προβλέψεις : (άρθ. 10)
 • Απαγόρευση χρήσης μηχανών εσωτερικής καύσης : (άρθ. 10§στ)
 • Διπλωματούχος μηχανικός ως επικεφαλής εργοταξίου υπογείου έργου : (άρθ. 10§8)
 • Σηματοδότηση ασφαλείας χώρων εργασίας (άρθ. 11)
 • Εργασίες διάτρησης (άρθ. 12)
 • Χρήση εκρηκτικών υλών (άρθ. 13)
 • Φόρτωση, μεταφορά, αποκομιδή υλικών (άρθ. 14)
 • Συμπληρωματικές απαιτήσεις για εργασίες στα φρέατα (άρθ. 15)
 • Μέτρα προστασίας στις εκσκαφές φρεάτων (άρθ. 15§11)
 • Απαγόρευση χρήσης ανοιχτής φλόγας και υγραερίου στα φρέατα : (άρθρ. 15§14)
 • Απαιτήσεις σε αερισμό (άρθ. 16)
 • Λειτουργία συστήματος αερισμού (άρθ. 17)
 • Έλεγχος αερισμού (άρθ. 18)
 • Φωτισμός στα υπόγεια έργα (άρθ. 19)
 • Προστασία από υψηλούς θορύβους (άρθ. 20)
 • Μέτρα ασφάλειας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (άρθ. 21)
 • Παρουσία διπλωματούχου ηλεκτρολόγου σε κάθε βάρδια : (άρθ. 21§11)
 • Προστασία από σκόνες και επικίνδυνα αέρια (άρθ. 22)
 • Απαγόρευση χρήσης βενζινοκινητήρων σε υπόγειους χώρους (άρθ. 22§5)
 • Πυροπροστασία (άρθ. 23)
 • Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (άρθ. 24-25)
 • Προστασία σε υγρό περιβάλλον : (άρθρ. 25§1)
 • Προστασία κεφαλής : (άρθρ. 25§2)
 • Προστασία οφθαλμών : (άρθρ. 25§3)
 • Προστασία χεριών : (άρθρ. 25§4)
 • Προστασία ποδιών : (άρθρ. 25§5)
 • Προστασία από πτώσεις : (άρθρ. 25§6)
 • Προστασία από οχήματα : (άρθρ. 25§7)
 • Προστασία της αναπνευστικής οδού : (άρθρ. 25§8)
 • Μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας (ΜΜΥΑ) (άρθ. 26)
 • Σχέδιο υγιεινής και ασφάλειας (ΣΥΑ) (άρθ. 27)
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης (άρθ. 28)
 • Καταλληλότητα προσωπικού (άρθ. 29)
 • Υγιεινή -Εστίαση (άρθ. 30)
 • Πόσιμο νερό : (άρθ. 30 §12)
 • Πρώτες βοήθειες (άρθ. 31)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 130528/23.5.1989    «Ανακοίνωση δημοσίευσης του ΠΔ 225/1989 «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα»»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 106Α_89 561.8 KB