Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 74088 Φ.700.8/2017
Φ.Ε.Κ.
165/Β` 26.1.2017
Υπουργεία
(Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 165Β_2017 762.9 KB
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια με αίτηση για έκδοση Άδειας Οικοδομής πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/1988    και υπαίθριους χώρους, που χρησιμοποιούνται για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων, όπως καταστήματα πώλησης ειδών για ατομική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, πολυκαταστήματα (που διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων είδη ένδυσης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, καλλυντικά, κοσμήματα, παιχνίδια, αθλητικά είδη κ.λπ.), εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ), καταστήματα πώλησης ειδών σε επαγγελματίες, φαρμακεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, καταστήματα πώλησης ζώων ή/και ζωοτροφών, έκθεσης και πώλησης μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφών κ.λπ. ή/και ανταλλακτικών αυτών, πώλησης οικοδομικών υλικών, άνθρακα (κάρβουνο) και καύσιμη ξυλεία, επιδιόρθωση και επεξεργασία αγαθών (χωρίς ν' ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανίες - βιοτεχνίες και αποθήκες αυτών), καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους και διερχόμενους ή με πάγκους και σκαμπό, καθώς και καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου όπως εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, και άλλων χημικών προϊόντων, ειδών κυνηγιού και εκρηκτικών υλών, όπλων και πυρομαχικών-βεγγαλικών, μονωτικών υλικών, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων.
2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρμόζεται:
α. Σε δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με το κατάστημα και είναι της αυτής ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, όπως αποθήκες, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί χώροι (όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κουζίνα, λεβητοστάσια, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης και αποθήκες καυσίμων).
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού εντός του καταστήματος ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας (όπως εστιατόριο, καφετέρια, παιδότοπος).
γ. Σε χώρους καταστημάτων εντός άλλης κύριας χρήσης (όπως κυλικεία εκπαιδευτηρίων, γραφείων, κινημτογράφων, ή/και καταστήματα εντός πρατηρίων υγρών καυσίμων, κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας).
3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:
α. Σε καταστήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988    (Α' 32) όπως κάθε φορά ισχύει.
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που είναι ανεξάρτητοι των χώρων του καταστήματος (όπως σε δώματα καταστημάτων), καθώς και σε χώρους συνάθροισης κοινού που είναι πυράντοχα διαχωρισμένοι από τους άλλους χώρους του καταστήματος και διαθέτουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας με τις διατάξεις της Υ.Α. 14980 Φ.700.5/2015    (ΦΕΚ 529/Β` 3.4.2015) (Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015) όπως κάθε φορά ισχύει.
γ.  Σε  εμπορικά  καταστήματα  που  υπάγονται  στην Υ.Α. 30722/Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 11/2003     (Β'  817),  όπως  κάθε  φορά ισχύει.
4. Στις περιπτώσεις καταστημάτων που καταλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.

αδιέξοδο, έξοδος κινδύνου, εσωτερικός εξώστης (πατάρι), θεωρητικός πληθυσμός, καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου, μονώροφα, όδευση διαφυγής, όροφος εκκένωσης, παροχή όδευσης διαφυγής, πολυώροφα, πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυραντίσταση, πυροδιαμέρισμα, πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, τελική έξοδος, υπόγεια, χώροι βοηθητικής χρήσης, χώροι κύριας χρήσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 και 458 του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

1.  Εμπορικά  καταστήματα,  για  τα  οποία  έχει  εγκριθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την Πυρ.Διατ. 1/1978    (Β'  1148), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις υπ' αριθ. 1α/1981 Αποφ. 37738/Φ.700.1/1α/1981    και 1β/1983 Πυροσβεστικές Διατάξεις Αποφ. Φ. 7011/1β/1983   , την Πυρ.Διατ. 8/1997    (Β' 725), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις υπ' αριθ. 8α/2002 Υ.Α. 34896Φ700-1/2002    (Β' 844) και 8β/2004 Πυρ.Διατ. 8β/2004    (Β' 1531) Πυροσβεστικές Διατάξεις και την Πυρ.Διατ. 8γ/2007    (Β' 276), αυτές εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών.
2. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στην ανωτέρω παράγραφο 1, παρέχεται το δικαίωμα με την υποβολή νέας μελέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα από τους όρους των άρθρων
3, 4, και 7 της παρούσας.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η Πυρ.Διατ. 8γ/2007    (Β' 276), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην  παρούσα.  Επίσης  τροποποιείται  ανάλογα  κάθε   προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.