Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 161 - 180, σε σύνολο 4787
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909/2020 (ΦΕΚ 2028/Β` 28.5.2020) Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. 63314/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 2026/Β` 27.5.2020) Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους
Εγκ. οικ. 20477/604/2020 (ΦΕΚ /-- 27.5.2020) Διευκολύνσεις γονέων στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών - Οδηγίες για την εφαρμογη της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργαςίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β’ 1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55).»
Εγκ. Δ1/ ΓΠοικ.32965/2020 (ΦΕΚ /-- 27.5.2020) Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/2020 (ΦΕΚ /-- 26.5.2020) Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Διορθ. Σφ. 2020 (ΦΕΚ 102/Α` 25.5.2020) Στο π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α’ 50), στο άρθρο 2 παράγραφος 3, ο τίτλος του Παραρτήματος ΙΙΙ
Εγκ. 52159/2020 (ΦΕΚ /-- 25.5.2020) Διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εγκ. Β6/29324/878/2020 (ΦΕΚ /-- 25.5.2020) ΣΕΚΑΜ - ΣΕΚΟΟΜΕΕ - Κανόνες λειτουργίας για τον περιορισμό διασποράς κορωνοϊού COVID-19 - Ενημέρωση για κυ.α. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/2020 (Β’ 1988) - Προγραμματισμός εξετάσεων
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011/2020 (ΦΕΚ 1994/Β` 24.5.2020) Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 κι ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00
Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α` 24.5.2020) Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/2020 (ΦΕΚ 1988/Β` 23.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/2020 (ΦΕΚ 1987/Β` 23.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31972/2020 (ΦΕΚ 1982/Β` 22.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 23.5.2020 έως και την 1.6.2020
Εγκ. 4636/2020 (ΦΕΚ /-- 22.5.2020) Άρση της εκ περιτροπής παρεχόμενης εργασίας των Υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού- χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19
Εγκ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/2020 (ΦΕΚ /-- 22.5.2020) Επαναλειτουργία δομών ανοικτής φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31689/2020 (ΦΕΚ 1972/Β` 21.5.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 7.6.2020
Υ.Α. 60720/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 1971/Β` 21.5.2020) Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688/2020 (ΦΕΚ 1970/Β` 21.5.2020) Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. 7466/2020 (ΦΕΚ 1942/Β` 21.5.2020) Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529), 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β’ 1755) όμοιες αποφάσεις
Εγκ. Δ1(δ)/ΓΠοικ 32179/2020 (ΦΕΚ /-- 21.5.2020) Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την έναρξη λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β’/1973) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών»