Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 6895/2020
Φ.Ε.Κ.
1755/Β` 7.5.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529) και 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) όμοιες αποφάσεις
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1755Β_2020 155.62 KB