Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 7466/2020
Φ.Ε.Κ.
1942/Β` 21.5.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529), 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β’ 1755) όμοιες αποφάσεις
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1942Β_2020 111.24 KB