Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 12, σε σύνολο 12
| E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Υδραυλική σφύρα
Υλικά επικίνδυνα μόνο χύδην (MHB)
Ορισμός 1: Τα υλικά που ενδέχεται να έχουν χημικό κίνδυνο όταν μεταφέρονται χύδην, εκτός από υλικά ταξινομημένα ως επικίνδυνα εμπορεύματα στον Κώδικα IMDG.

Υπαίθριο εμπορικό κατάστημα
Ορισμός 1: Κάθε υπαίθριος χώρος κτιρίων, που εμπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και κάθε περιφραγμένο, μη στεγασμένο ή με υπόστεγο εμπορικό κατάστημα, όπως έκθεση και πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφώνκαι οικοδομικών υλικών. Στα υπαίθρια καταστήματα δεν εντάσσονται το λιανικό εμπόριο σε κινητές εγκαταστάσεις (πάγκους), ή σε συγκεκριμένους χώρους αγοράς,όπως υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, λαϊκές αγορές, λιανικό εμπόριο τροφίμων, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους ή κιόσκια και αγορές, εκθέσεις βιβλίων, λουλουδιών ή άλλων δραστηριοτήτων.

Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων
Ορισμός 1: Χαρακτηρίζεται χώρος χρησιμοποιούμενος δια την στάθμευση, ολική ή μερική διημέρευση ή διανυκτέρευση πέντε (5) αυτοκινήτων και άνω.

Υπαιτιότητα
Ορισμός 1: Ο βαθμός ευθύνης για την τέλεση της παράβασης.  

Υπεργολάβος
Ορισμός 1: Πρόσωπο που συμβάλλεται με εργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματος του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό. Ως υπεργολάβος θεωρείται επίσης και το πρόσωπο που συμβάλλεται με άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει σύμφωνα με τα παραπάνω την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματος του

Ορισμός 2: Πρόσωπο που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με τον εργολάβο ή άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολοκλήρου του τεχνικού έργου ή τμήματος του

Υπεύθυνος εγκατάστασης
Ορισμός 1: Eίναι το άτομο που έχει την ικανότητα, κατάλληλη εκπαίδευση, γνώση και εμπειρία, να επιβλέπει ή να εκτελεί την εργασία που έχει αναλάβει με ασφαλή και σωστό τρόπο.

Ορισμός 2: O ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευόμενος την εγκατάσταση ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του.

Υπεύθυνος συντήρησης
Ορισμός 1: Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την ανάληψη της εκτέλεσης και συντήρησης έργων αυτής της κατηγορίας.

Υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκατάστασης
Ορισμός 1: Ο ιδιοκτήτης, εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκατάστασης.

Υπόγεια
Ορισμός 1: Είναι τα καταστήματα που η κύρια ή/και βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε χαμηλότερη στάθμη από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης του κτιρίου.

Υποτροπή
Ορισμός 1: Η διαπίστωση όμοιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από τη βεβαίωση της αρχικής.

Υψηλά AL
Ορισμός 1: Είναι τα επίπεδα που σχετίζονται με τις «ELV με επιπτώσεις στην υγεία».