Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 501 - 511, σε σύνολο 511
| E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Χώροι βοηθητικής χρήσης
Ορισμός 1: Χώροι οι οποίοι δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής ζώων.

Ορισμός 2: Είναι οι χώροι που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής (κύριας) χρήσης των εμπορικών καταστημάτων και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς ή είναι λειτουργικά παραρτήματα αυτής, όπως αποθήκες, γραφεία, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κουζίνα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Χώροι εργασίας
Ορισμός 1: Το σύνολο των χώρων που προορίζονται να καταλάβουν θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των καταλυμάτων, στους οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Χώροι κύριας χρήσης
Ορισμός 1: Χώροι οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία.

Ορισμός 2: Είναι οι χώροι που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης των εμπορικών καταστημάτων και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως χώροι έκθεσης και πώλησης και χώροι συνάθροισης κοινού.

Χώρος προσωρινής παραμονής - καταφυγής ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία)
Ορισμός 1: Προστατευμένος προσβάσιμος χώρος αναμονής στον οποίο μπορεί να παραμείνει προσωρινά ένα ΑμεΑ σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς μέχρι την απομάκρυνσή του από το κτίριο. Συνήθως περιλαμβάνεται σε μία πυροπροστατευμένη όδευση ή στον προθάλαμο ενός ανελκυστήρα και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές.

Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου
Ορισμός 1: Χώρος κτιρίου ή δομικού έργου, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης.

Χώρος φορτίου
Ορισμός 1: Για τα δεξαμενόπλοια είναι δεξαμενές φορτίου και για τα φορτηγά πλοία τα κοίτη (αμπάρια).

Χώρος φορτίου
Ορισμός 1: Κάθε χώρος σε πλοίο που προορίζεται για τη μεταφορά φορτίων.

Ψηλό κτίριο
Ορισμός 1:   Κτίριο του οποίου το πραγματοποιούμενο ύψος, όπως αυτό καθορίζεται σε συνάρτηση με τη χρήση που εξυπηρετεί, θεωρείται κρίσιμο και απαιτεί την επιβολή πρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Γενικά στα ψηλά κτίρια περιλαμβάνονται όσα υπερβαίνουν τα 23 μ. από τον όροφο εκκένωσης.  

Ψυχρή εργασία
Ορισμός 1: Κάθε εργασία που δεν είναι θερμή.

Ψυχρή εργασία επισκευής
Ορισμός 1: Κάθε εργασία επισκευής που δεν είναι θερμή.

Ωφέλιμο πλάτος ενός κεκλιμένου επιπέδου - ράμπας
Ορισμός 1: Το καθαρό από εμπόδια και στοιχεία εξοπλισμού και εξυπηρέτησης πλάτος κίνησης (καθαρό πλάτος κίνησης χωρίς τους χειρολισθήρες, του κιγκλιδώματος, του στηθαίου κ.λπ.).