Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 301 - 350, σε σύνολο 511
| E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Κώδικας IMSBC
Ορισμός 1: Ο Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Στερεών Χύδην Φορτίων (IMSBC) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού με την Απόφαση MSC.268 (85), όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίνονται, τίθενται σε ισχύ και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VIII της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που ισχύουν για το παράρτημα, εκτός του κεφαλαίου Ι.

Λατομείο
Ορισμός 1: Ο χώρος εντός του οποίου εξορύσσονται και παράγονται λατομικά προϊόντα όπως μάρμαρα, βιομηχανικά ορυκτά και αδρανή. Η νόμιμη λειτουργία του λατομείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), την Εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης και την Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία
Ορισμός 1: Μεγάλης κλίμακας συναρμολόγημα μηχανημάτων, εξοπλισμού και/ή εξαρτημάτων που λειτουργούν από κοινού για μια ειδική εφαρμογή, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από ειδικούς σε συγκεκριμένη θέση, και χρησιμοποιούνται και συντηρούνται από επαγγελματίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης.

Μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση
Ορισμός 1: Ένας μεγάλης κλίμακας συνδυασμός διάφορων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται και εγκαθίστανται από επαγγελματίες, και προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως σε έναν προκαθορισμένο ειδικό χώρο, και απεγκαθίστανται από επαγγελματίες.

Μέγεθος επιχείρησης
Ορισμός 1: Tο  μέγεθος  αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.  

Μελέτη τεχνικού έργου
Ορισμός 1: Η μελέτη του τεχνικού έργου προσδιορίζει τις ακριβείς τεχνικές εργασίες, μεθόδους και υλικά που απαιτούνται καθώς και την απαιτούμενη δαπάνη κατασκευών. Χαρακτηρίζεται επίσης κάθε ερευνητική εργασία, μέθοδος καθώς και κάθε εργασία προγραμματισμού που σχετίζονται με το τεχνικό έργο.

Μελετητής
Ορισμός 1: Πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο και εκπονεί τη μελέτη του έργου

Μεμονωμένη έγκριση
Ορισμός 1: Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο μηχάνημα έργων ή όχημα ειδικής κατηγορίας πληρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Η μεμονωμένη έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

Μεταλλαξιγόνος παράγοντας
Ορισμός 1: Ουσία ή μείγμα που πληροί τα κριτήρια κατάταξης ως μεταλλαξιγόνο των γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1Α ή 1Β που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008.

Μεταλλείο
Ορισμός 1: Ο υπόγειος ή επιφανειακός χώρος εξόρυξης μεταλλευμάτων (βωξίτης, νικέλιο, μεικτές θειούχες μεταλλικές ενώσεις, λευκόλιθος, χουντίτης, χρωμίτης, άστριοι). Στη συνολική έκταση που καταλαμβάνει ένα μεταλλείο συνυπολογίζεται και η ευρύτερη έκταση της Παραχώρησης Μεταλλείου ή του χώρου που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση εκμίσθωσης σε περίπτωση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης ορυκτών. Η νόμιμη λειτουργία του μεταλλείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μετατροπή
Ορισμός 1: Η αλλαγή, με οποιονδήποτε τρόπο, του είδους και της αποστολής του πλοίου, η μεταβολή της μεταφορικής του ικανότητας και των τρόπων φορτοεκφόρτωσης, εφόσον συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στο περίβλημα, στους χώρους φορτίου ή επιβατών, στο προωστήριο σύστημα ή στα συστήματα ασφάλειας του πλοίου.

Μεταφορική ταινία
Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος
Μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Ορισμός 1: Μηχανήματα με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας ή με σύστημα μετάδοσης κίνησης έλξης που τροφοδοτούνται από εξωτερική πηγή ενέργειας η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.  

Μη συμβατά υλικά
Ορισμός 1: Tα υλικά που ενδέχεται να αντιδρούν επικίνδυνα όταν αναμειγνύονται. Υπόκεινται στις απαιτήσεις διαχωρισμού του επιμέρους τμήματος 9.3 και στους πίνακες για μεμονωμένα φορτία που ταξινομούνται στην Ομάδα Β.

Μη συνεκτικό υλικό
Ορισμός 1: Τα ξηρά υλικά που μετακινούνται εύκολα λόγω ολίσθησης κατά τη μεταφορά, όπως απαριθμούνται στο προσάρτημα 3, παράγραφος 1, "Ιδιότητες Στερεών Χύδην Φορτίων".

Μηχανή
Μηχάνημα
Ορισμός 1: Σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά στοιχεία, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωμένα για συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ορισμός 2: Σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν μόνο τα στοιχεία για τη σύνδεση του στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας και κίνησης.

Ορισμός 3: Σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς εγκατάσταση, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά μόνον μετά τη συναρμογή του σε μεταφορικό μέσο, ή την εγκατάσταση του σε κτίριο ή σε κατασκεύασμα.

Ορισμός 4: Σύνολα μηχανημάτων που μνημονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση ή ημιτελή μηχανήματα τα οποία, προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται με τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.

Ορισμός 5: Σύνολο συνδεόμενων μερών ή δομικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων κινείται και τα οποία συναρμόζονται, με σκοπό την ανύψωση φορτίων και μοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη προσπάθεια.

Μηχάνημα για την πλήρωση ή εκκένωση σιλοφόρων ή βυτιοφόρων φορτηγών
Μηχάνημα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης
Μηχάνημα έργου
Ορισμός 1: Το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών.
Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα που εκτελούν και μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων επί των οδών της χώρας, καθώς και τα οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού.

Μηχάνημα έργων (κινητό μηχάνημα)
Ορισμός 1: Αυτοπροωθούμενο μηχάνημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Τα μηχανήματα που τοποθετούνται σε μηχανοκίνητο όχημα δεν θεωρούνται κινητά μηχανήματα. Τα μηχανήματα έργων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (1) Κατηγορία 1: Αυτά τα οποία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν επί μονίμων οδοστρωμάτων (π.χ. ερπυστριοφόρα, κυλιόμενοι κύλινδροι). (2) Κατηγορία 2: Αυτά τα οποία έχουν την τεχνική δυνατότητα κίνησης επί της οδού.

Μηχάνημα τοποθέτησης σωλήνων
Μηχανήματα συμπύκνωσης
Μηχανική πριονοκορδέλλα εργοταξίου
Μηχανικός εξαερισμός
Ορισμός 1: Ο εξαερισμός που παράγεται με ηλεκτρική ενέργεια.

Μηχανοκίνητο σάρωθρο
Μονώροφα
Ορισμός 1: Είναι τα καταστήματα που η κύρια δραστηριότητά τους αναπτύσσεται σε έναν (1) όροφο.

Ναυπήγηση
Ορισμός 1: Η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου πλοίου, που περιλαμβάνει την κατασκευή του περιβλήματος, την εγκατάσταση του προωστηρίου συστήματος, εφόσον προβλέπεται, των βοηθητικών συστημάτων του και την κατασκευή και τον εξοπλισμό των κύριων και βοηθητικών χώρων.

Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
Ορισμός 1: Οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου.

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΑ.ΖΩ.)
Ορισμός 1: Η χερσαία και θαλάσσια έκταση, που παραχωρείται νόμιμα εντός των ορίων θαλάσσιας έκτασης, αιγιαλού και παραλίας, η οποία χωροθετείται σύμφωνα με το άρθ. 1§3 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α`/15.12.1997) και την Υ.Α. οικ. 2584/99/Φ.Ν.2545/2003 (ΦΕΚ 139/Β`/11.2.2003)  Χώροι και εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΖΩ. μπορεί να εκμισθώνονται από τους οικείους φορείς διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

Νεοεισερχόμενος
Ορισμός 1: Κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά εντός περιόδου που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Καταλόγου Κατανομής για Σταθερές Εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) και λήγει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του επόμενου Εθνικού Καταλόγου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13».

Ορισμός 2: Κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I (Σταθερές Εγκαταστάσεις) ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 601/2012 και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2011.

Ορισμός 3: Κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I (Σταθερές Εγκαταστάσεις) ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 601/2012 και η οποία υπέστη μια σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2011, μόνο σε ότι αφορά την επέκταση αυτή.

Νέος (ανήλικος)
Ορισμός 1: Κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών το οποίο απασχολείται με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουμένων με σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τομέα.

Όδευση διαφυγής
Ορισμός 1: Είναι η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Όδευση διαφυγής
Ορισμός 1: Η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οδοστρωτήρες με επιβαίνοντα χειριστή
Οικοδομικές εργασίες
Ορισμός 1: Ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων.

Οικοδομικό διάκενο
Ορισμός 1: Το κενό που περικλείεται από δομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται μέσα σ’ ένα δομικό στοιχείο. Στα διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες, τα ντουλάπια, τα προστατευμένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί.

Οικονομική δραστηριότητα
Ορισμός 1: Η δραστηριότητα που ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό τον προσπορισμό εισοδήματος και κέρδους στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή και διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή εμπορίου και η εκτέλεση έργων.

Οικονομικός φορέας
Ορισμός 1: Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας

Ορισμός 2: Ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας.

Ορισμός 3: Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο διανομέας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, χρησιμοποίηση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπορία εκρηκτικών υλών.

Ομάδα Α
Ορισμός 1: Αποτελείται από φορτία τα οποία μπορούν να ρευστοποιηθούν εάν μεταφερθούν σε περιεκτικότητα σε υγρασία που υπερβαίνει το μεταφερόμενο όριο υγρασίας τους.

Ομάδα Β
Ορισμός 1: Αποτελείται από φορτία τα οποία εμπεριέχουν χημικό κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνη κατάσταση στο πλοίο.

Ομάδα Γ
Ορισμός 1: Αποτελείται από φορτία τα οποία δεν υπόκεινται σε υγροποίηση (ομάδα Α) ούτε διαθέτουν χημικό κίνδυνο (ομάδα Β).

Ομάδες πρώτης (1ης) απόκρισης
Ορισμός 1: Οι κατά περίπτωση καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι, επιχειρησιακά, που επιλαμβάνονται πρώτοι του καταστροφικού συμβάντος.

Ομοιογενές υλικό
Ορισμός 1: Υλικό ομοιογενούς σύστασης σε όλη τη μάζα του, ή υλικό αποτελούμενο από συνδυασμό υλικών το οποίο είναι αδύνατον να διαχωριστεί σε διαφορετικά υλικά με μηχανικά μέσα, όπως το ξεβίδωμα, η κοπή, η σύνθλιψη, το τρόχισμα και η λείανση.

Όνομα Μεταφοράς Χύδην Φορτίου (BCSN)
Ορισμός 1: Προσδιορίζει το χύδην φορτίο κατά τη θαλάσσια μεταφορά. Όταν ένα φορτίο περιλαμβάνεται στον παρόντα Κώδικα, το Όνομα Μεταφοράς Χύδην Φορτίου του φορτίου αναγνωρίζεται με κεφαλαία γράμματα στους μεμονωμένους πίνακες ή στον κατάλογο. Όταν το φορτίο είναι ένα επικίνδυνο προϊόν, όπως ορίζεται στον Κώδικα IMDG, όπως ορίζεται στον κανονισμό VII/ 1.1 της Σύμβασης SOLAS, το Ορθό Όνομα Μεταφοράς αυτού του φορτίου είναι το Όνομα Μεταφοράς Χύδην Φορτίου.

Οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής
Ορισμός 1: Ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης, αντίστοιχα, οιασδήποτε σοβαρότητας, όπως οι επαγγελματικές δραστηριότητες αυτές αναλύονται στο άρθρο 16.

Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης
Ορισμός 1: Ο οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, στις οποίες συγκαταλέγονται η δοκιμή, η βαθμονόμηση, η πιστοποίηση και η επιθεώρηση.

Ορισμός 2: Φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων της βαθμονόμησης, της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης.

Ορισμός 3: Οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης.

Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών
Ορισμός 1: Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της παραμονής τους πλησίον περιοχής που απειλείται από ένα καταστροφικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη.

Οργανωτής
Ορισμός 1: Το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που απευθύνει πρόσκληση προς το ευρύ κοινό για συμμετοχή σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ή ο οριζόμενος ως οργανωτής στο πλαίσιο της υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 3.