Skip to main content
19/11/2019
Δελτίο τύπου

Συνεργασία του  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με τον  ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία – παιδεία - ανάπτυξη» που έκλεισε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., εστιάζοντας και ανοίγοντας τον διάλογο στα θέματα αυτά, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.

Ο ΟΑΕΔ με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, και το ΕΛΙΝΥΑΕ, ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, θα συνεργαστούν επ’ ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας VR (Virtual Reality) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας σε ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Η επιλογή των ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με στόχο την βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος.

Η υλοποίηση θα ξεκινήσει σύντομα από ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Βόλο, με στόχο την επέκταση του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη, έχουν υποβληθεί   προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα:

Με τις νέες μορφές απασχόλησης, όπως η κατ’ οίκον εργασία, ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) και η εξωτερική ανάθεση εργασιών, η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ίσως την μόνη ευκαιρία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πολλών εργαζόμενων που θα απασχοληθούν με τις ανωτέρω μορφές εργασίας. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Γ. Βούτσινο. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πρότεινε συντονισμένες  δράσεις σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), γενικής αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς όσο πιο νωρίς εκπαιδεύεται και ευαισθητοποιείται στα θέματα αυτά ο νέος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα πετυχαίνουμε  στην δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης που είναι το ζητούμενο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ). Παρόλο που η εκπαίδευση αυτή αποτελεί τυπική υποχρέωση των επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κ.λπ.) δεν εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα όσο και στην τεκμηρίωσή της.  

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

 

Συνεργασία ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου εργασιακού τοπίου απαιτούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΑΕ υψηλού επιπέδου και συμβατών με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Tο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ανακοίνωσε την συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες ΥΑΕ (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμούς επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές.


Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο στην εκπαίδευση των εργαζομένων όσο και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.  Κατά τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, κο Γ Μαρκόπουλο, τονίστηκε ότι πέραν των σημαντικών θεμάτων ΥΑΕ των ΟΤΑ, η δύναμη της τοπικής κοινωνίας στην δημιουργία κουλτούρας είναι καθοριστική. Οι ΟΤΑ, οι άνθρωποι  που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης κουλτούρας πρόληψης.