Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) εφαρμόζει μέτρα προστασίας δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της και του απορρήτου από απώλεια ή έκθεση δεδομένων.

Η συλλογή, αποθήκευση και διατήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας γίνεται με μοναδικό σκοπό την επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων, την εξασφάλιση συνέχισης των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πελατών της και των συναλλασσόμενων με αυτό, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας και ασφάλειας δεδομένων της εταιρίας αλλά και των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών της για την παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η Πολιτική Ασφάλειας του ΕΛΙΝΥΑΕ, έχει ως γνώμονα:

  • τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα,
  • τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
  • τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ - 2016/679).

Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παρακάτω ακολουθούν οι αρχές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων:

  • Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο.
  • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς που είναι συγκεκριμένοι, ξεκάθαροι και νόμιμοι και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς  τους σκοπούς αυτούς.
  • Τα προσωπικά δεδομένα είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε ότι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.
  • Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε και διαχειριζόμαστε είναι ακριβή και τα ενημερώνουμε όποτε χρειαστεί.
  • Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε μορφή η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων όχι για περισσότερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται.
  • Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας αυτών από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη μεταποίηση και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.