Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 4287
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113189/3147/2019 (ΦΕΚ 4654/Β` 17.12.2019) Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 (ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012) υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”»
Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α` 16.12.2019) Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Δ22/4193/2019 (ΦΕΚ 4607/Β` 13.12.2019) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
Υ.Α. 87669/2019 (ΦΕΚ 4584/Β` 13.12.2019) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)
Π.Δ. 108/2019 (ΦΕΚ 196/Α` 9.12.2019) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 743/1977, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998
Διορθ. Σφ. 2019 (ΦΕΚ 4446/Β` 3.12.2019) Διόρθωση σφάλματος στην οικ. Γ5/48222/2474 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (2755/Β΄/3.6.2019)
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/105040/2297/2019 (ΦΕΚ 4315/Β` 29.11.2019) Τροποποίηση της 181478/965/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3763), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018
Π.Δ. 104/2019 (ΦΕΚ 186/Α` 27.11.2019) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της ρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Υ.Α. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/2019 (ΦΕΚ 4177/Β` 15.11.2019) Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ.Α. οικ. 51524/1262/2019 (ΦΕΚ 4173/Β` 14.11.2019) Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
Εγκ. Ε.2187/2019 (ΦΕΚ /-- 5.11.2019) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β΄ του ν.4633/2019 (Α΄161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.»
Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α` 30.10.2019) Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α` 16.10.2019) Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις
Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019 (ΦΕΚ 3520/Β` 19.9.2019) Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Υ.Α. Γ4/50645/2740/2019 (ΦΕΚ 3441/Β` 11.9.2019) Τροποποίηση της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977)
Υ.Α. 2263.1-14/60551/2019/2019 (ΦΕΚ 3419/Β` 10.9.2019) Αποδοχή του Κώδικα για την Έγκριση των Συστημάτων Διαχείρισης Έρματος της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα πλοία, 2004 (BWMS Code)
Εγκ. Φ80000/οικ.28662/901/2019 (ΦΕΚ /-- 2.9.2019) Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)
Υ.Α. 2222.1-1.2/61978/2019/2019 (ΦΕΚ 3350/Β` 30.8.2019) Κύρωση τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα, 1974, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1045/1980 (Α' 95), όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 15η Ιουνίου 2017 με την MSC.421(98) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α` 29.8.2019) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις
Εγκ. οίκ. 36542/1007/2019 (ΦΕΚ /-- 19.8.2019) Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134)