Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
(13) | ( (3) | 1 (7) | 2 (3) | 3 (1) | 4 (3) | A (906) | B (602) | C (1222) | D (800) | E (755) | F (424) | G (239) | H (535) | I (617) | J (34) | K (82) | L (387) | M (791) | N (384) | O (314) | P (967) | Q (69) | R (550) | S (1001) | T (715) | U (137) | V (180) | W (245) | X (18) | Y (10) | Z (31)
Όρος: Abate see temephos
Μετάφραση:

Όρος: Abbreviation
Μετάφραση: Συντομογραφία

Όρος: Abdomen
Μετάφραση: Κοιλιακή χώρα

Όρος: Abietic acid
Μετάφραση: Αβιετικό οξύ

Όρος: Ability
Μετάφραση: Ικανότητα

Όρος: Abiotic
Μετάφραση: Αβιοτική

Όρος: Abiotic degradation
Μετάφραση: Αβιοτική αποδόμηση

Όρος: Abnormality
Μετάφραση: Ανωμαλία

Όρος: Abrasion
Μετάφραση: Τριβή, γδάρσιμο, λείανση

Όρος: Abrasion resistant
Μετάφραση: Ανθεκτικό στην τριβή

Όρος: Abrasion test
Μετάφραση: Δοκιμή αντοχής σε τριβή

Όρος: Abrasive blasting equipment
Μετάφραση: Εξοπλισμός αμμοβολής

Όρος: Abrasive wheel
Μετάφραση: Λειαντικός τροχός

Όρος: Abrasives
Μετάφραση: Λειαντικά μέσα

Όρος: Abrupt change
Μετάφραση: Απότομη αλλαγή

Όρος: Abscess
Μετάφραση: Απόστημα

Όρος: Absence of exposure
Μετάφραση: Μηδενική έκθεση

Όρος: Absence of mycoplasma
Μετάφραση: απουσία μυκοπλάσματος

Όρος: Absent
Μετάφραση: Μηδενική

Όρος: Absenteeism
Μετάφραση: Απουσιασμός

Όρος: Absenteeism recording
Μετάφραση: Καταγραφή απουσιών από την εργασία

Όρος: Absolute entries
Μετάφραση: Απόλυτες καταχωρήσεις

Όρος: Absolute error
Μετάφραση: Απόλυτο σφάλμα

Όρος: Absolute method
Μετάφραση: Απόλυτη μέθοδος

Όρος: Absolute risk
Μετάφραση: Απόλυτος κίνδυνος

Όρος: Absorb spillage to prevent material damage
Μετάφραση: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές

Όρος: Absorbance
Μετάφραση: Απορροφητικότητα

Όρος: Absorbed dose
Μετάφραση: Απορροφούμενη δόση

Όρος: Absorbed dose index
Μετάφραση: Δείκτης απορροφούμενης δόσης

Όρος: Absorption (sound-)
Μετάφραση: Απορρόφηση (ηχο-)

Όρος: Absorption coefficient (a)
Μετάφραση: Συντελεστής απορρόφησης Συντελεστής ηχοαπορρόφησης

Όρος: Absorption maximum
Μετάφραση: Μέγιστο απορρόφησης

Όρος: Absorption tube
Μετάφραση: Δοχείο απορρόφησης

Όρος: Absorption tube U-form
Μετάφραση: Δοχείο απορρόφησης τύπου-U

Όρος: Absorption tube U-form with side arms
Μετάφραση: Δοχείο απορρόφησης τύπου-U με πλευρικούς απαγωγούς

Όρος: Absorption wavelength
Μετάφραση: Μήκος κύματος απορρόφησης

Συντομογραφία: ADME
Όρος: Absorption, distribution, metabolism, and excretion
Μετάφραση:

Συντομογραφία: ABS
Όρος: Absorption
Μετάφραση: Απορρόφηση

Όρος: Abstraction
Μετάφραση: Απόσπαση

Όρος: Abuse
Μετάφραση: Κατάχρηση (π.χ. ουσιών) / κακοποίηση, κακομεταχείρηση

Όρος: Acampsia
Μετάφραση: Ακαμψία

Όρος: Acaricides
Μετάφραση: Ακαρεοκτόνα

Όρος: Acceleration
Μετάφραση: Επιτάχυνση

Όρος: Accelerator
Μετάφραση: Επιταχυντής

Όρος: Acceptability criteria
Μετάφραση: Κριτήρια αποδοχής

Όρος: Acceptable cells for analysis
Μετάφραση: Αποδεκτά για εξέταση κύτταρα

Συντομογραφία: ADI
Όρος: Acceptable daily intake
Μετάφραση: Αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη για τον άνθρωπο

Συντομογραφία: AECs
Όρος: Acceptable Exposure Concentrations
Μετάφραση:

Συντομογραφία: AEL
Όρος: Acceptable exposure level
Μετάφραση:

Συντομογραφία: AOEL
Όρος: Acceptable Operator Exposure Level
Μετάφραση: Αποδεκτό επίπεδο έκθεσης του χρήστη