Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. οικ. 17859/531/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 11.5.2020
Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50/06.03.2020) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία’’» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/20.06.2019) «Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α΄ 221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 17859_2020 341.92 KB