Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 3518/1928
Φ.Ε.Κ.
80/Α` 14.5.1928
Περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Νομοθ. Διατάγματος «περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις»

Επέκταση εφαρμογής :

  • Ν.Δ. της 13.10/1956, (ΦΕΚ 265/Α/2.11.1956)    «Περί επεκτάσεως της εφαρμογής του ν. 3518/1928 «περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 ν.δ. «περί κυρώσεως του ν.δ. της 20 Νοεμβρίου 1295 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις Χημικαίς Βιομηχανίαις» και εις ετέρας Βιομηχανίας»
  • Π.Δ. της 7.2/1934, (ΦΕΚ 67/Α/16.2.1934)    «Περί επέκτασης της εφαρμογής του ν. 3518 περί κυρώσεως του από 13.11.1927 νμθ. δ/τος της 20.11.1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις» και εις τα εργοστάσια σκληρύνσεως λιπών πάσης φύσεως, φαρμακευτικών ειδών κ.λπ»»

Τροποποιήθηκε από :

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 80Α_28 134.7 KB