Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 204Α_2019 326.12 KB
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μικτών πρατηρίων υγρών και καυσίμων και υγραερίου (LPG), σε ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000    (Α΄ 46), όπως ισχύει [κατοικίες (πλην μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, Θέατρα ή κινηματογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία και ξενοδοχεία].
Ομοίως, δεν επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στις περιπτώσεις λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000    (Α΄ 46), όπως ισχύει.
Οι άδειες λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000    (Α΄ 46), όπως ισχύει, που χορηγήθηκαν προ ή μετά της έκδοσης του Ν. 4530/2018    (Α΄ 59), εξακολουθούν ισχύουσες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 70 του Ν. 4530/2018    (Α΄ 59).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Στους επιθεωρητές εργασίας και στο προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που διενεργούν τους ελέγχους, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.
Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015    (Α΄176) και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α΄167).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα κλιμάκια ελέγχου και καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζημίωσης ανά έλεγχο, καθώς και το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής.
4. Η παρούσα αποζημίωση συμψηφίζεται με οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό επίδομα, ελεγκτική αποζημίωση ή άλλη σχετική με την άσκηση των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων παροχή, που καταβάλλεται στους υπαγομένους στις διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της αποστολής αυτών, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015    (Α΄ 176).
2. Το ύψος της ελεγκτικής αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου και το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής προσαυξάνονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εάν οι προαναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού έχουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζημίωσης ανά ημέρα ελέγχου, το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής, καθώς και η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου.

Στο τέλος του άρθρου 93 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Μέρος του απαιτούμενου εσόδου της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου δύναται να ανακτάται μέσω διακριτής χρέωσης από την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου βάσει μεθοδολογίας που περιγράφεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, καλύπτοντας μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών και των δαπανών για τη λειτουργία και συντήρηση της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου. Το ποσοστό της ανάκτησης αυτής καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου με κριτήριο τη συμβολή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη μείωση του ενεργειακού κόστους.»