Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Γενικά - Ορισμοί (υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης - ΥΠΠ, αρμόδια επιθεώρηση εργασίας) : (άρθ. 2)
 • Προσωπικό των ΥΠΠ : (άρθ. 3)
 • Αρμοδιότητες και καθήκοντα επιστημονικών υπευθύνων ΥΠΠ : (άρθ. 4)
 • Ελάχιστος μη εξαντλητικός απαιτούμενος εξοπλισμός των ΥΠΠ – Διενέργεια μετρήσεων : (άρθ. 5)
 • Διαδικασία αδειοδότησης των ΕΞΥΠΠ : (άρθ. 6)
 • Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής : (άρθ. 7)
 • Υποχρεώσεις των ΥΠΠ προς τις επιχειρήσεις : (άρθ. 8)
 • Υποχρεώσεις των ΥΠΠ προς τις αρμόδιες αρχές : (άρθ. 9)
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας των ΕΞΥΠΠ : (άρθ. 10)
 • Ελάχιστος εξοπλισμός των ΥΠΠ για μέτρηση και δειγματοληψία χημικών παραγόντων : (παράρτημα Ι)
 • Εξοπλισμός για δειγματοληψία : (παράρτημα ΙΑ)
 • Εξοπλισμός για μέτρηση : (παράρτημα ΙΒ)
 • Ελάχιστος εξοπλισμός των ΥΠΠ για μέτρηση φυσικών παραγόντων : (παράρτημα ΙΙ)
 • Ελάχιστος ιατροδιαγνωστικός εξοπλισμός των ΥΠΠ : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας των ΕΞΥΠΠ: (παράρτημα ΙV)
 • Συμπληρωματικά στοιχεία πεπραγμένων ετήσιας έκθεσης των ΕΞΥΠΠ για κάθε επιχείρηση που συμβάλλονται : (παράρτημα V)
 • Περιεχόμενα συγκεντρωτικού πίνακα απασχόλησης τεχνικών ασφάλειας και γιατρών εργασίας : (παράρτημα VΙ)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 102A_99 663.95 KB