Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ.61715/835/2020
Φ.Ε.Κ.
2537/Β` 24.6.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 (Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτροπής (ΕΕ L298 της 19.11.2019, σελ.5) και 2019/1929 (ΕΕ L299 της 20.11.2019, σελ. 51)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2537Β_2020 140.61 KB

Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 (Β΄549) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών» όπως ισχύει, με τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2019 (ΕE L298 της 19.11.2019, σελ. 5) και (EE) 2019/1929 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2019 (ΕE L299 της 20.11.2019, σελ. 51), που αναφέρονται στα χημικά στοιχεία, αργίλιο και φορμαλδεΰδη, αντίστοιχα, με σκοπό την προσαρμογή της οδηγίας 2009/48/ΕΚ στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις.