Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 4272
Υ.Α.40331/Δ1.13521 /2019 ( ΦΕΚ 3520/Β` 19.9.2019)
Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Υ.Α.Γ4/50645/2740 /2019 ( ΦΕΚ 3441/Β` 11.9.2019)
Τροποποίηση της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977)
Υ.Α.2263.1-14/60551/2019 /2019 ( ΦΕΚ 3419/Β` 10.9.2019)
Αποδοχή του Κώδικα για την Έγκριση των Συστημάτων Διαχείρισης Έρματος της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα πλοία, 2004 (BWMS Code)
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)
Υ.Α.2222.1-1.2/61978/2019 /2019 ( ΦΕΚ 3350/Β` 30.8.2019)
Κύρωση τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα, 1974, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1045/1980 (Α' 95), όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 15η Ιουνίου 2017 με την MSC.421(98) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Ν.4624 /2019 ( ΦΕΚ 137/Α` 29.8.2019)
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις
Εγκ.οίκ. 36542/1007 /2019 ( ΦΕΚ /-- 19.8.2019)
Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134)
Ν.4623 /2019 ( ΦΕΚ 134/Α` 9.8.2019)
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα
Προστασία της δημόσιας υγείας μέσω ασφαλούς λειτουργίας δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών
Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων
Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας
Π.Δ.84 /2019 ( ΦΕΚ 123/Α` 17.7.2019)
Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα
Υ.Α.107282/Κ4 /2019 ( ΦΕΚ 2813/Β` 4.7.2019)
Καθορισμός διαδικασίας, απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4610/2019 (Α' 70)
Υ.Α.Γ5/48222/2474 /2019 ( ΦΕΚ 2755/Β` 3.7.2019)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής
Υ.Α.68781 /2019 ( ΦΕΚ 2760/Β` 3.7.2019)
Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”
Εγκ.30294/Δ1.10558 /2019 ( ΦΕΚ /-- 3.7.2019)
Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 29147/Δ1.10258/27.6.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2639)
Υ.Α.29164/755 /2019 ( ΦΕΚ 2686/Β` 2.7.2019)
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57711/3598 /2019 ( ΦΕΚ 2685/Β` 2.7.2019)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 152442/2015 σχετικά με τις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» (Παράρτημα XII) της αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής απόφασης (Β’ 2156)
Εγκ.οίκ. 29613/1754 /2019 ( ΦΕΚ /-- 1.7.2019)
Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 56 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα κατά την εκτέλεση της εργασία τους