Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 4061 - 4080, σε σύνολο 4317
Β.Δ. 590/1968 (ΦΕΚ 199/Α` 11.9.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζομένων
Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ 193/Α` 5.9.1968) Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου
Β.Δ. 469/1968 (ΦΕΚ 157/Α` 18.7.1968) Περί αποδοχής των αφοροσών εις ειδικά μέτρα πυρασφάλειας των επιβατηγών πλοίων κλπ. συμληρώσεων και τροποποιήσεων του κεφ. ΙΙ της ΔΣ περί ασφαλείας της Ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1960
Α.Ν. 448/1968 (ΦΕΚ 130/Α` 14.6.1968) Περί χορηγήσεως άδειας εργασίας εις αλλοδαπούς εν επειγούση ανάγκη
Β.Δ. 464/1968 (ΦΕΚ 153/Α` 12.6.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τα Τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων εργοστασιακών ή μεμονωμένων
Β.Δ. 362/1968 (ΦΕΚ 117/Α` 27.5.1968) Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας εργαζομένων εν τοις Βυρσοδεψείοις απάσης της Χώρας
Α.Ν. 366/1968 (ΦΕΚ 88/Α` 27.4.1968) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί των υποχρεώσεων του εφοπλιστού εν περιπτώσει ασθενείας ατυχήματος ή θανάτου των ναυτικών»
Α.Ν. 380/1968 (ΦΕΚ 85/Α` 26.4.1968) Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας
Υ.Α. Γ3α/761/1968 (ΦΕΚ 189/Β` 10.4.1968) Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος
Α.Ν. 207/1967 (ΦΕΚ 216/Α` 4.12.1967) Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων
Β.Δ. 644/1967 (ΦΕΚ 198/Α` 11.11.1967) Έγκριση του Κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών επιβατηγών πλοίων»
Α.Ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189/Α` 31.10.1967) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν 99/67, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κλπ
Υ.Α. 70261/2874/1967 (ΦΕΚ 608/Β` 6.10.1967) Περί εγκρίσεως Κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντήρησιν Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ν. 99/1967 (ΦΕΚ 140/Α` 11.8.1967) Περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 2112/20 περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας
Υ.Α. 3762/54/1967 (ΦΕΚ 52/Β` 27.1.1967) Περί συμπληρώσεως δι ειδικής στήλης των υποβαλλομένων προς θεώρησιν εις τας αρμοδίας Επιθεωρήσεις Εργασίας καταστάσεων προσωπικού κ.λπ.
Β.Δ. 36/1967 (ΦΕΚ 9/Α` 25.1.1967) Περί εγκρίσεως Κανονισμού «περί σωστικών μέσων των πλοίων»
Υ.Α. 82374/10419/Δ 3036/1966 (ΦΕΚ 735/Β` 9.12.1966) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
Β.Δ. 993/1966 (ΦΕΚ 271/Α` 8.12.1966) Περί εφαρμογής του υπαλληλικού κώδικος επί των υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Β.Δ. 992/1966 (ΦΕΚ 270/Α` 7.12.1966) Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου/ 14 Ιουνίου 1938 Β.Δ. περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς, και του από 7 Ιουνίου/ 31 Ιουλίου 1946 Β.Δ. περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)
Αποφ. 1554/1966 (ΦΕΚ 645/Β` 7.11.1966) Περί των όρων ους δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιάλωσης αυτών