Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 141 - 160, σε σύνολο 4272
Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 /2018 ( ΦΕΚ 3136/Β` 31.7.2018)
Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017
Υ.Α.οικ. Γ6/57084/1981 /2018 ( ΦΕΚ 3135/Β` 31.7.2018)
Παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες και διοικητικές κυρώσεις
Εγκ.41366/1888 /2018 ( ΦΕΚ /-- 26.7.2018)
(ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4) Εφαρμογή για το έτος 2018 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ B΄3001)
Υ.Α.39278/1823 /2018 ( ΦΕΚ 3001/Β` 25.7.2018)
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας
Υ.Α.οικ. 39391/838 /2018 ( ΦΕΚ 2981/Β` 24.7.2018)
Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία»
Υ.Α.οικ. 74285/176/Φ113 /2018 ( ΦΕΚ 2942/Β` 20.7.2018)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ν.4555 /2018 ( ΦΕΚ 133/Α` 19.7.2018)
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
Ν.4554 /2018 ( ΦΕΚ 130/Α` 18.7.2018)
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις
Εγκ.2324.1/54183/2018 /2018 ( ΦΕΚ /-- 16.7.2018)
(ΑΔΑ: 67ΧΝ4653ΠΩ-ΖΑ6) Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α
Υ.Α.29267 /2018 ( ΦΕΚ 2786/Β` 13.7.2018)
Συγκρότηση επιτροπής αρ. 97 παρ. 5 ν. 4483/2017 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων των ΟΤΑ
Υ.Α.Φ4/117002/Δ4 /2018 ( ΦΕΚ 2784/Β` 12.7.2018)
Τροποποίηση του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας
Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952 /2018 ( ΦΕΚ 2783/Β` 12.7.2018)
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2096 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2017 «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους»
Π.Δ.62 /2018 ( ΦΕΚ 121/Α` 9.7.2018)
Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών
Εγκ.238723 /2018 ( ΦΕΚ /-- 9.7.2018)
Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα
Αρ. Πρωτ.4900 /2018 ( ΦΕΚ /-- 9.7.2018)
2η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ)
Π.Δ.61 /2018 ( ΦΕΚ 117/Α` 3.7.2018)
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - ΕΛΥΔΝΑ
Π.Δ.59 /2018 ( ΦΕΚ 114/Α` 29.6.2018)
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης
Υ.Α.Γ5/12856/465 /2018 ( ΦΕΚ 2406/Β` 25.6.2018)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 2915/Β΄/2017) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/217 της Επιτροπής- Διορθώσεις ελληνικής έκδοσης
Υ.Α.32126/1463 /2018 ( ΦΕΚ 2404/Β` 25.6.2018)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»
Υ.Α.οικ.32143/Δ1.11288 /2018 ( ΦΕΚ 2401/Β` 22.6.2018)
Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)