Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 161 - 180, σε σύνολο 4066
Υ.Α.οικ.64618/856/Φ15 /2018 ( ΦΕΚ 2278/Β` 15.6.2018)
Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (158/Β) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση
Αρ. Πρωτ.33405/Δ9 1493 /2018 ( ΦΕΚ /-- 15.6.2018)
Ιατροί Εργασίας
Αρ. Πρωτ.27944 /2018 ( ΦΕΚ /-- 15.6.2018)
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 117 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102) περί παράτασης προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας για τους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
Υ.Α.83 /2018 ( ΦΕΚ 2231/Β` 14.6.2018)
Απλοποίηση αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων
Ν.4549 /2018 ( ΦΕΚ 105/Α` 14.6.2018)
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις
Εγκ.οίκ. 32921/2175 /2018 ( ΦΕΚ /-- 13.6.2018)
Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990
Υ.Α.Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289 /2018 ( ΦΕΚ 2179/Β` 12.6.2018)
Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β/25-10-2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς»
Ν.4547 /2018 ( ΦΕΚ 102/Α` 12.6.2018)
Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα
Υ.Α.27450/1314 /2018 ( ΦΕΚ 1957/Β` 1.6.2018)
Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας κατά έτος σε διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Υ.Α.οικ. 175275 /2018 ( ΦΕΚ 1927/Β` 30.5.2018)
Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων
Υ.Α.175216 /2018 ( ΦΕΚ 1892/Β` 24.5.2018)
Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως ισχύουν» (Β΄ 2454), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 892/2017 υπουργική απόφαση (Β΄538)
Υ.Α.111/2017 /2018 ( ΦΕΚ 1876/Β` 24.5.2018)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της υπουργικής απόφασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία και επικίνδυνων ουσιών
Υ.Α.ΔΥδρογ/Δ/οικ. 174720 /2018 ( ΦΕΚ 1809/Β` 21.5.2018)
Τεχνικός Κανονισμός «Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων»
Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 /2018 ( ΦΕΚ 1643/Β` 11.5.2018)
Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α)
Υ.Α.25049/1253 /2018 ( ΦΕΚ 1580/Β` 8.5.2018)
Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει
Υ.Α.16410 Φ.700.6 /2018 ( ΦΕΚ 1576/Β` 8.5.2018)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών»
Υ.Α.Φ. 80100/οικ. 17630/943 /2018 ( ΦΕΚ 1560/Β` 8.5.2018)
Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ
Π.Δ.41 /2018 ( ΦΕΚ 80/Α` 7.5.2018)
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων