Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 41 - 60, σε σύνολο 4732
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 37667/2020 (ΦΕΚ 2378/Β` 16.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 916)
Υ.Α. ΑΠ ΓΔΟΥ 132/2020 (ΦΕΚ 2371/Β` 16.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457)
Υ.Α. 8958/2020 (ΦΕΚ 2370/Β` 16.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού COVID-19» (Β’ 2084)
Υ.Α. Δ. 15/Δ’/οικ. 18271/585/2020 (ΦΕΚ 2332/Β` 15.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16486/500/7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775)
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (ΦΕΚ 2316/Β` 15.6.2020) Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του Πίνακα χωροθέτησης του Παραρτήματος της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων ’’Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών’’» (Β΄ 436)
Υ.Α. 2222.1/30507/2020/2020 (ΦΕΚ 2297/Β` 15.6.2020) Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1169)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36848/2020 (ΦΕΚ 2284/Β` 14.6.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32909/28.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 2028) έως και τις 30.6.2020
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36808/2020 (ΦΕΚ 2283/Β` 14.6.2020) Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36847/2020 (ΦΕΚ 2282/Β` 14.6.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2094) για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 30.6.2020
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36855/2020 (ΦΕΚ 2281/Β` 14.6.2020) Επιβολή του μέτρου του υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36806/2020 (ΦΕΚ 2280/Β` 14.6.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020
Υ.Α. 22043/Δ1.7451/2020 (ΦΕΚ 2278/Β` 14.6.2020) Τροποποίηση της υπ΄αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857/2020 (ΦΕΚ 2277/Β` 14.6.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. οικ. 23101/476/2020 (ΦΕΚ 2275/Β` 14.6.2020) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779)
Υ.Α. οικ.23103/478/2020 (ΦΕΚ 2274/Β` 14.6.2020) Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Υ.Α. 22804/Δ1. 7772/2020 (ΦΕΚ 2273/Β` 14.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ.Α. ΓΔΟΥ 131/2020 (ΦΕΚ /Β` 14.6.2020) Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810/2020 (ΦΕΚ 2271/Β` 13.6.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. οικ. 23102/477/2020 (ΦΕΚ 2268/Β` 13.6.2020) Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά
Εγκ. Ε2084/2020 (ΦΕΚ /-- 12.6.2020) Παροχή διευκρινίσεων στους εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19