Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 4581 - 4600, σε σύνολο 4606
Ν. 2270/1920 (ΦΕΚ 145/Α` 1.7.1920) Περί κυρώσεως της περί ανεργίας Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος
Ν. 2272/1920 (ΦΕΚ 145/Α` 1.7.1920) Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη βιομηχανία διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος
Ν. 2193/1920 (ΦΕΚ 129/Α` 13.6.1920) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νόμων
Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67/Α` 18.3.1920) Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
Ν. 2111/1920 (ΦΕΚ 67/Α` 18.3.1920) Περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας
Ν. 2114/1920 (ΦΕΚ 67/Α` 18.3.1920) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου ΒΩΜΑ «περί περιθάλψεως των εν τοις μεταλλείοις και μεταλουργείοις παθόντων και των οικογενειών αυτών, ως ετροποποιήθη υπό του νόμου ΓπΠΑ (υπ αριθ 3981) της 7 Ιανουαρίου 1912
Ν. 551/1914 (ΦΕΚ 11/Α` 8.1.1915) Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων
Ν. 281/1914 (ΦΕΚ 171/Α` 25.6.1914) Περί σωματείων
Β.Δ. 14.8/1913 (ΦΕΚ 165/Α` 26.8.1913) Περί εκτελέσεως του περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων ΔΚΘ (υπ. αριθ. 4029) νόμου, ως προς τα εργοστάσια, εργαστήρια, εμπορικά καταστήματα και πρατήρια παντός είδους
Β.Δ. 1913 (ΦΕΚ 87/Α` 5.5.1913) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών εν τοις εργοστασίοις, εργαστηρίοις, καταστήμασι, κ.λπ
Β.Δ. της 24.7/1912 (ΦΕΚ 229/Α` 28.7.1912) Περί καθηκόντων των αποτελούντων το σώμα της Επιθεωρήσεως της Εργασίας Επιθεωρητών και Εποπτών Εργασίας
Β.Δ. της 9-5/1912 (ΦΕΚ 148/Α` 17.5.1912) Περί ηλεκτρομηχανολογικού εργαστηρίου του υπουργείου Εσωτερικών
Ν. ΔΚΘ 4029/1912 (ΦΕΚ 46/Α` 7.2.1912) Περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων
Ν. ΔΚΣΤ 4026/1912 (ΦΕΚ 30/Α` 28.1.1912) Περί των όρων ιδρύσεως βιομηχανικών εργοστασίων
Ν. 3981/1912 (ΦΕΚ 21/Α` 21.1.1912) Περί τροποποιήσεως του ΒΩΜΑ νόμου «περί περιθάλψεως των εν τοις μεταλλείοις και μεταλουργείοις παθόντων»
Ν. Γ.π.Λ.Δ 3934/1911 (ΦΕΚ 319/Α` 21.11.1911) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας
Ν. ΓЭΛΒ 3932/1911 (ΦΕΚ 315/Α` 15.11.1911) Περί συστάσεως τμήματος Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας εν τω Υπουργείο της Εθνικής Οικονομίας
Β.Δ. της 26-9/1911 (ΦΕΚ 276/Α` 3.10.1911) Περί των μονάδων των ηλεκτρικών και μηχανολογικών μετρήσεων ως και των φωτομετρήσεων
Ν. ΓΦΚΔ 3524/1910 (ΦΕΚ 11/Α` 13.1.1910) Περί μεταλλείων
Ν. ΒΩΜΑ/1901 (ΦΕΚ 72/Α` 23.3.1901) Περί περιθάλψεως των εν τοις μεταλλείοις και μεταλλουργείοις παθόντων και των οικογενειών αυτών