Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 101 - 120, σε σύνολο 4449
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 (ΦΕΚ /-- 12.3.2020) Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό
Εγκ. 12339/404/2020 (ΦΕΚ /-- 12.3.2020) Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Π.Ν.Π. 2020 (ΦΕΚ 55/Α` 11.3.2020) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α` 11.3.2020) Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
Εγκ. Δ1γ/Γ.Π.οικ.17273/2020 (ΦΕΚ /-- 11.3.2020) Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 σε χώρους γυμναστηρίων
Υ.Α. 15791/2020 (ΦΕΚ 784/Β` 10.3.2020) Αναστολή λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020 (ΦΕΚ 783/Β` 10.3.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16837/2020 (ΦΕΚ 782/Β` 10.3.2020) Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος
Υ.Α. ΦΒ1-Α/76545/886/2020 (ΦΕΚ 761/Β` 10.3.2020) Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 46885/3403/31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Εγκ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/2020 (ΦΕΚ / 9.3.2020) Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό σε χώρους εργασίας
Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία’’» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/ 20.06.2019) - Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α΄ 221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135)
Εγκ. 2020 (ΦΕΚ /-- 5.3.2020) Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Εγκ. Δ1δ/Γ.Π. οικ 14947/2020 (ΦΕΚ /-- 4.3.2020) Λήψη μέτρων προστασίας στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών λόγω κορωνοϊού
Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α` 28.2.2020) Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις
Εγκ. Διγ/ΓΠ/οικ. 14222/2020 (ΦΕΚ /-- 28.2.2020) Εγκύκλιος ενταντικοποίησης των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Π.Ν.Π. 2020 (ΦΕΚ 42/Α` 25.2.2020) Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού
Υ.Α. 64744/677/19/2020 (ΦΕΚ 522/Β` 19.2.2020) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β΄ 2726)
Εγκ. Δ1(δ)/ΓΠοικ. 10655/2020 (ΦΕΚ /-- 19.2.2020) Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από επεισόδια αιθαλομίχλης
Ν. 4665/2020 (ΦΕΚ 33/Α` 18.2.2020) Κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο
Ν. 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α` 12.2.2020) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις