Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 101 - 120, σε σύνολο 4319
Εγκ. Δ1(δ)/Γ.Π.18027/20/3/2019 (ΦΕΚ /-- 20.3.2019) Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υ.Δ. όπως ισχύει
Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/2019 (ΦΕΚ 1047/Β` 16.3.2019) Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα
Υ.Α. 27212/ΔΒΠ 351/2019 (ΦΕΚ 903/Β` 15.3.2019) Τροποποίηση της 8312.23 Β/11/09/13-5-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλώ» (Β΄ 1001), όπως ισχύει
Εγκ. Γ2α/οικ.19064/2019 (ΦΕΚ /-- 12.3.2019) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπ'αριθ. πρωτ. Γ2α/65797/27-11-2018 «Επέκταση της ειδικής άδειας μετ'αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» Κ.Υ.Α.
Υ.Α. 2133.2/8128/2019/2019 (ΦΕΚ 795/Β` 7.3.2019) Έγκριση τροποποίησης του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθμ. 59 «Όροι και προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία αγκυροβολίων φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στο Β-ΒΔ όρμο Θεσσαλονίκης» (Β
Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α` 4.3.2019) Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις
Υ.Α. οικ. 7135/81/2019 (ΦΕΚ 714/Β` 1.3.2019) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας
Ν. 4596/2019 (ΦΕΚ 32/Α` 26.2.2019) Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, IV) Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και άλλες διατάξεις
Υ.Α. 160/22717/2019 (ΦΕΚ 569/Β` 25.2.2019) Τροποποίηση της Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης» (Β’ 671)
Αρ. Πρωτ. 403/Δ9.8/2019 (ΦΕΚ /-- 21.2.2019) Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ.2Α του άρθρου 16 του ν.3850/2010 (Α’84)
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β` 14.2.2019) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»
Υ.Α. 99986/9589/2019 (ΦΕΚ 401/Β` 13.2.2019) Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2019
Εγκ. Δ1δ/ΓΠ 476/2019 (ΦΕΚ /-- 5.2.2019) Οχλήσεις από ηχητικές εκπομπές κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων
Εγκ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9048/2019 (ΦΕΚ /-- 4.2.2019) Υπενθύμιση Εγκυκλίου για την Εποχική Γρίπη και τον Αντιγριπικό Εμβολιασμό
Εγκ. Φ450/οικ.9033/573/2019 (ΦΕΚ /-- 1.2.2019) Άμεση ενεργοποίηση Μικτών Συνεργείων Ελέγχου της ΚΥΑ Γ438/οικ.28317/2481/09 (Β’ 989) - Υπενθύμιση υπηρεσιακών ενεργειών
Υ.Α. 2428/Δ1.853/2019 (ΦΕΚ 110/Β` 25.1.2019) Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/ Δ1.11288/11.6.2018 (2401/Β/22.6.2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019
Υ.Α. Γ.Π./Δ2β/οικ. 2986/2019 (ΦΕΚ 103/Β` 24.1.2019) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν. 4254/2014 (85 Α΄)»
Υ.Α. 549/2019 (ΦΕΚ 100/Β` 24.1.2019) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
Υ.Α. Δ30/Δ5α/81473/9813/2019 (ΦΕΚ 58/Β` 21.1.2019) Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2020
Υ.Α. 2242.7-2.1/476/2019/2019 (ΦΕΚ 2/Β` 8.1.2019) Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας