Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 121 - 140, σε σύνολο 4319
Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β` 31.12.2018) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326/2018 (ΦΕΚ 6136/Β` 31.12.2018) Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων»
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793/2018 (ΦΕΚ 6108/Β` 31.12.2018) Τροποποίηση της 13586/724/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25.6.2002 (Β΄ 384)
Υ.Α. Φ.80100/50885/3033/2018 (ΦΕΚ 5987/Β` 31.12.2018) Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/89630/650/2018 (ΦΕΚ 5908/Β` 31.12.2018) Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (ΦΕΚ 603/Β/05-03-2012), ως προς τα άρθρα 11, 12 και 13 αυτής
Π.Δ. 113/2018 (ΦΕΚ 222/Α` 31.12.2018) Αποδοχή Τροποποιήσεων του 2016 στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ/2018 (ΦΕΚ /-- 24.12.2018) Κωδικοποίηση οδηγιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/2018 (ΦΕΚ 5798/Β` 21.12.2018) Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 τον ν. 4014/21.09-2011 (Α’ 209)»
Υ.Α. 2222.1-1.2/90195/2018/2018 (ΦΕΚ 5750/Β` 20.12.2018) Κύρωση τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), όπως αυτή υιοθετήθηκε την 30 Νοεμβρίου 2012 με την απόφαση MSC.338(91)/30.11.2012 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC)
Εγκ. οικ.68377/3248/2018 (ΦΕΚ /-- 20.12.2018) Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4
Εγκ. οικ. 67315/3178/2018 (ΦΕΚ /-- 18.12.2018) Δράσεις για την προστασία των εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο
Υ.Α. οικ. 93067/1083/2018 (ΦΕΚ 5661/Β` 17.12.2018) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α` 11.12.2018) Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 108/2018 (ΦΕΚ 207/Β` 10.12.2018) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983 (Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε
Υ.Α. Γ2α/65797/2018 (ΦΕΚ 5489/Β` 6.12.2018) Επέκταση της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227/2018 (ΦΕΚ 5459/Β` 6.12.2018) Τροποποίηση της H.Π. 23615/651/Ε.103/8-5-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ’’ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)’’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184)
Υ.Α. Φ. 400/33/328233/Σ.7547/2018 (ΦΕΚ 5455/Β` 5.12.2018) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 2808)
Υ.Α. 2132.17/80476/18/2018 (ΦΕΚ 5430/Β` 4.12.2018) Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων
Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α` 3.12.2018) Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/82568/11912/2018 (ΦΕΚ 5301/Β` 26.11.2018) Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β΄ 1450), όπως ισχύει