Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 121 - 140, σε σύνολο 4434
Υ.Α. 919/26/2019 (ΦΕΚ 4872/Β` 30.12.2019) Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2020 (ΦΕΚ /-- 30.12.2019) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2020
Υ.Α. οικ.59730/2576/2019 (ΦΕΚ 4762/Β` 24.12.2019) Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (Β΄ 3001) - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113189/3147/2019 (ΦΕΚ 4654/Β` 17.12.2019) Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 (ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012) υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”»
Υ.Α. 2222.1-1.2/88050/2019/2019 (ΦΕΚ 4644/Β` 17.12.2019) Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα, 1974, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1045/1980 (Α’ 95)
Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α` 16.12.2019) Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Δ22/4193/2019 (ΦΕΚ 4607/Β` 13.12.2019) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
Υ.Α. 87669/2019 (ΦΕΚ 4584/Β` 13.12.2019) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)
Υ.Α. 2222.1-1.2/88047/2019/2019 (ΦΕΚ 4582/Β` 13.12.2019) Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων στον Διεθνή Κώδικα για την Ασφαλή Μεταφορά Συσκευασμένου Πυρηνικού Ακτινοβολημένου Καυσίμου, Πλουτωνίου και Υψηλού Επιπέδου Ραδιενεργών Αποβλήτων επί πλοίων (Κώδικας INF), ο οποίος υιοθετήθηκε με την υπουργική απόφαση 2222.1-1.2/48603/2019 (Β’ 2655)
Π.Δ. 108/2019 (ΦΕΚ 196/Α` 9.12.2019) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 743/1977, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998
Διορθ. Σφ. 2019 (ΦΕΚ 4446/Β` 3.12.2019) Διόρθωση σφάλματος στην οικ. Γ5/48222/2474 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (2755/Β΄/3.6.2019)
Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α` 3.12.2019) Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/105040/2297/2019 (ΦΕΚ 4315/Β` 29.11.2019) Τροποποίηση της 181478/965/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3763), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018
Εγκ. οικ. 56005/1327/2019 (ΦΕΚ /-- 29.11.2019) Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (B’ 4173) (ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ)
Υ.Α. οικ. 118580/1225/2019 (ΦΕΚ 4294/Β` 27.11.2019) Τροποποίηση της 3669/194/5.4.2011(Β’ 549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ), 2018/725 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2018 (ΕΕ L122 της 17.5.2018, σελ.29)
Υ.Α. 54286/Δ1.17642/2019 (ΦΕΚ 4293/Β` 27.11.2019) Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει
Π.Δ. 104/2019 (ΦΕΚ 186/Α` 27.11.2019) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της ρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Υ.Α. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/2019 (ΦΕΚ 4177/Β` 15.11.2019) Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ.Α. οικ. 51524/1262/2019 (ΦΕΚ 4173/Β` 14.11.2019) Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
2222.1/77600/2019/2019 (ΦΕΚ 4044/Β` 5.11.2019) Κύρωση των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων, που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα, ως αυτές υιοθετήθηκαν την 5η Δεκεμβρίου 2000 με την απόφαση MSC.102 (73) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού