Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 121 - 140, σε σύνολο 4732
Εγκ. 52159/2020 (ΦΕΚ /-- 25.5.2020) Διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εγκ. Β6/29324/878/2020 (ΦΕΚ /-- 25.5.2020) ΣΕΚΑΜ - ΣΕΚΟΟΜΕΕ - Κανόνες λειτουργίας για τον περιορισμό διασποράς κορωνοϊού COVID-19 - Ενημέρωση για κυ.α. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/2020 (Β’ 1988) - Προγραμματισμός εξετάσεων
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011/2020 (ΦΕΚ 1994/Β` 24.5.2020) Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 κι ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00
Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α` 24.5.2020) Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/2020 (ΦΕΚ 1988/Β` 23.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/2020 (ΦΕΚ 1987/Β` 23.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31972/2020 (ΦΕΚ 1982/Β` 22.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 23.5.2020 έως και την 1.6.2020
Εγκ. 4636/2020 (ΦΕΚ /-- 22.5.2020) Άρση της εκ περιτροπής παρεχόμενης εργασίας των Υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού- χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19
Εγκ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/2020 (ΦΕΚ /-- 22.5.2020) Επαναλειτουργία δομών ανοικτής φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31689/2020 (ΦΕΚ 1972/Β` 21.5.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 7.6.2020
Υ.Α. 60720/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 1971/Β` 21.5.2020) Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688/2020 (ΦΕΚ 1970/Β` 21.5.2020) Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. 7466/2020 (ΦΕΚ 1942/Β` 21.5.2020) Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529), 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β’ 1755) όμοιες αποφάσεις
Εγκ. Δ1(δ)/ΓΠοικ 32179/2020 (ΦΕΚ /-- 21.5.2020) Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την έναρξη λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β’/1973) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών»
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31442/2020 (ΦΕΚ 1939/Β` 20.5.2020) Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19420/18-3-2020 (Β' 931) έως και τις 24.5.2020
Εγκ. οικ. 19221/379/2020 (ΦΕΚ /-- 19.5.2020) Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 (Β΄1779) και λοιπών μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 για τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/2020 (ΦΕΚ 1899/Β` 18.5.2020) Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών
Υ.Α. 43374/2020 (ΦΕΚ 1881/Β` 18.5.2020) Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο
Εγκ. 58146/Ε3/2020 (ΦΕΚ /-- 18.5.2020) Συμπληρωματική ενημέρωση για τον καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/2020 (ΦΕΚ /-- 18.5.2020) Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού