Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 161 - 180, σε σύνολο 4434
Εγκ. Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56075/2019 (ΦΕΚ /-- 29.7.2019) Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων
Εγκ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/2019 (ΦΕΚ /-- 26.7.2019) Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας
Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α` 17.7.2019) Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
Εγκ. οικ.Γ4/57289/2870/2019 (ΦΕΚ /-- 16.7.2019) Ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR από το εξωτερικό
Εγκ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 52450/2019 (ΦΕΚ /-- 12.7.2019) Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα
Υ.Α. 107282/Κ4/2019 (ΦΕΚ 2813/Β` 4.7.2019) Καθορισμός διαδικασίας, απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4610/2019 (Α' 70)
Υ.Α. 68781/2019 (ΦΕΚ 2760/Β` 3.7.2019) Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”
Υ.Α. Γ5/48222/2474/2019 (ΦΕΚ 2755/Β` 3.7.2019) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής
Εγκ. 30294/Δ1.10558/2019 (ΦΕΚ /-- 3.7.2019) Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 29147/Δ1.10258/27.6.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2639)
Υ.Α. 29164/755/2019 (ΦΕΚ 2686/Β` 2.7.2019) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57711/3598/2019 (ΦΕΚ 2685/Β` 2.7.2019) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 152442/2015 σχετικά με τις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» (Παράρτημα XII) της αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής απόφασης (Β’ 2156)
Υ.Α. 2222.1-1.2/48603/2019/2019 (ΦΕΚ 2655/Β` 1.7.2019) Έγκριση και αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφαλή Μεταφορά Συσκευασμένου Πυρηνικού Ακτινοβολημένου Καυσίμου, Πλουτωνίου και Υψηλού Επιπέδου Ραδιενεργών Αποβλήτων επί πλοίων (Κώδικας INF), ο οποίος υιοθετήθηκε την 27η Μαΐου 1999 με την MSC.88 (71) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/56257/7231/2019 (ΦΕΚ 2646/Β` 1.7.2019) Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/13-06-2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β’ 1450) όπως ισχύει
Εγκ. οίκ. 29613/1754/2019 (ΦΕΚ /-- 1.7.2019) Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 56 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα κατά την εκτέλεση της εργασία τους
Υ.Α. οικ.29147/Δ 1.10258/2019 (ΦΕΚ 2639/Β` 28.6.2019) Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Υ.Α. 2133.1/43711/2019/2019 (ΦΕΚ 2396/Β` 26.6.2019) Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες»
Εγκ. 271108/2019 (ΦΕΚ /-- 26.6.2019) Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα
Υ.Α. οικ.Γ4/46264/2389/2019 (ΦΕΚ 2448/Β` 21.6.2019) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ-29900/77 «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977)
Υ.Α. 63494/2019 (ΦΕΚ 2425/Β` 20.6.2019) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των κατ' εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2018/736, (ΕΕ) 2018/737 και (ΕΕ) 2018/738 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2018, των κατ' εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2018/739, (ΕΕ) 2018/740, (ΕΕ) 2018/741 και (ΕΕ) 2018/742 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 και των κατ' εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2019/169, (ΕΕ) 2019/170, (ΕΕ) 2019/171, (ΕΕ) 2019/172, (ΕΕ) 2019/173, (ΕΕ) 2019/174, (ΕΕ) 2019/175, (ΕΕ) 2019/176, (ΕΕ) 2019/177 και (ΕΕ) 2019/178 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2018
Π.Δ. 64/2019 (ΦΕΚ 103/Α` 20.6.2019) Θέση σε εφαρμογή Κανονισμού για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο