Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 161 - 180, σε σύνολο 4319
Ν. 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α` 11.10.2018) Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις
Ν. 4566/2018 (ΦΕΚ 175/Α` 8.10.2018) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 (ΦΕΚ 4520/Β` 4.10.2018) Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (ΦΕΚ 4420/Β` 4.10.2018) Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14-2-2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας
Εγκ. Δ1α/Γ.Π.οικ.75890/2018 (ΦΕΚ /-- 4.10.2018) Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2018-2019 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός
Υ.Α. 2222.1-1.2/66146/2018/2018 (ΦΕΚ 4401/Β` 3.10.2018) Κύρωση τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), όπως αυτή υιοθετήθηκε την 21 Μαΐου 2010 με την Απόφαση MSC.290(87)/21.05.2010 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Υ.Α. 2222.1-1.2/66137/2018/2018 (ΦΕΚ 4382/Β` 2.10.2018) Κύρωση τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής εν θαλασσή, 1974» (SOLAS), όπως αυτή υιοθετήθηκε την 20 Μαΐου 2005 με την απόφαση MSC. 194(80)/20.05.2005 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Υ.Α. 2222.1-1.2/66128/2018/2018 (ΦΕΚ 4380/Β` 2.10.2018) Κύρωση τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), όπως αυτή υιοθετήθηκε την 8η Δεκεμβρίου 2006 με την απόφαση MSC.216(82)/08.012.2006 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Ν. 4562/2018 (ΦΕΚ 168/Α` 17.9.2018) Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε με το ν. 2540/1997 (Α’ 249)
Εγκ. 2324.1/66987/18/2018 (ΦΕΚ /-- 12.9.2018) Μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων με πλοία
Ν. 4650/2018 (ΦΕΚ 165/Α` 11.9.2018) Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/1988 (Α΄ 253), σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Υ.Α. 89209/1187/Φ15/2018 (ΦΕΚ 3675/Β` 28.8.2018) Συμπλήρωση - τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048)«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/2018 (ΦΕΚ 3584/Β` 23.8.2018) Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης
Εγκ. 36/2018 (ΦΕΚ /-- 23.8.2018) Αριθ. Πρωτ. ΔΣΣΕ/Υ/73/1018830/2018 (ΑΔΑ: 7ΜΛΝ465ΧΠΙ-Γ91) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/18
Υ.Α. 43614/996/2018 (ΦΕΚ 3521/Β` 21.8.2018) Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ)
Υ.Α. 43323/1983/2018 (ΦΕΚ 3509/Β` 21.8.2018) Κύρωση του οριστικού ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει
Π.Δ. 82/2018 (ΦΕΚ 152/Α` 21.8.2018) Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017)
Υ.Α. Φ. 80100/οικ. 41847/2496/2018 (ΦΕΚ 3451/Β` 17.8.2018) Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α΄220)
Υ.Α. 41320/1885/2018 (ΦΕΚ 3398/Β` 10.8.2018) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 «Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει»
Υ.Α. K1/132209/2018 (ΦΕΚ 3395/Β` 10.8.2018) Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων