Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 4401 - 4420, σε σύνολο 4603
Ν.Δ. 4221/1961 (ΦΕΚ 173/Α` 19.9.1961) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας»
Ν.Δ. 4215/1961 (ΦΕΚ 170/Α` 19.9.1961) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 90 διεθνούς Συμβάσεως «περί νυκτερινής εργασίας των παιδίων εν τη βιομηχανία»
Εγκ. 158/1961 (ΦΕΚ 0/-- 12.8.1961) Κοινοποίηση της υπ αριθ. 473 β.δ/τος, περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου
Β.Δ. 473/1961 (ΦΕΚ 119/Α` 26.7.1961) Περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου
Αποφ. 1849/1961 (ΦΕΚ 58/Β` 21.2.1961) Περί των όρων ους δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιάλωσης αυτών
Β.Δ. 868/1960 (ΦΕΚ 216/Α` 30.12.1960) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας
Ν.Δ. 4111/1960 (ΦΕΚ 163/Α` 9.10.1960) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημόσιας Υγείας
Ν. 4104/1960 (ΦΕΚ 147/Α` 20.9.1960) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων
Εγκ. Α.Π.Σ 7600/700 Φ.51.1/1960 (ΦΕΚ /-- 6.7.1960) Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
Β.Δ. 349/1960 (ΦΕΚ 76/Α` 9.6.1960) Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του από 11.11.58 β.δ/τος «περί τροποποιήσεως του άρθρ. 10 του από 25.5.38 β.δτος «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ηλ/κών εγκαταστάσεων Δ' Ειδικότητος (ανελκυστήρων)»
Β.Δ. 161/1960 (ΦΕΚ 36/Α` 31.3.1960) Περί ισχύος των διατάξεων του νόμου 3924/1959 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 89 Διεθνούς Συμβάσεως, περί νυκτερινής εργασίας των απασχολουμένων στη βιομηχανία γυναικών
Ν.Δ. 4029/1959 (ΦΕΚ 250/Α` 13.11.1959) Περί αργούντων μεταλλείων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικος και της Υπηρεσίας Μεταλλείων
Ν.Δ. 4020/1959 (ΦΕΚ 248/Α` 12.11.1959) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων Νόμων
Ν. 3954/1959 (ΦΕΚ 87/Α` 12.5.1959) Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΗΕΜ από 27.8.1957 Συμβάσεως και της 5.2.1959 συμπληρωματικής συμφωνίας
Ν. 3924/1959 (ΦΕΚ 1/Α` 2.1.1959) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 89 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της νυκτερινής εργασίας των απασχολουμένων στη βιομηχανία γυναικών»
Υ.Α. 50603/1959 (ΦΕΚ /-- 1959) Περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας
Β.Δ. της 20.11/1958 (ΦΕΚ 218/Α` 6.12.1958) Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ανελκυστήρων κ.λπ.»
Β.Δ. της 2.8/1958 (ΦΕΚ 116/Α` 8.8.1958) Περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από 16.3.1950 β.δ «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-1953 τοιούτου
Β.Δ. της 2-8/1958 (ΦΕΚ 116/Α` 8.8.1958) Περί της αρμοδιότητας δια την χορήγησιν των αδειών ιδρύσεως (εγκαταστάσεως) επεκτάσεως, διαρρυθμίσεως, ανακαινίσεως και λειτουργίας των βιομηχανικών εργ/σιων, βιοτεχνικών εργαστηρίων, αποθηκών και πάσης φύσεως μηχ/κών εγκ/σεων, της εποπτείας και του τεχνικού ελέγχου των μελετών των μηχ/κών εγκ/σεων του Δημοσίου και Νομ. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Β.Δ. της 15.4/1958 (ΦΕΚ 61/Α` 1.5.1958) Περί χαρακτηρισμού των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρθρ. 4 του ν. 6422/1934