Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 61591/2677/2019
Φ.Ε.Κ.
/-- 31.12.2019
Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄ 3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 61591_2019 1.46 MB