Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 778/1980
Φ.Ε.Κ.
193/Α` 26.8.1980
Υπουργεία
Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Είδη ικριωμάτων : (άρθ. 2)
 • Χρησιμοποίηση ικριωμάτων : (άρθ. 3)
 • Ξύλινα σταθερά ικριώματα : (άρθ. 4)
 • Ορθοστάτες : (άρθ. 5)
 • Σύνδεση ορθοστατών : (άρθ. 6)
 • Εγκάρσιες δοκίδες : (άρθ. 7)
 • Αντηρίδες (τιράντες χιαστί) : (άρθ. 8)
 • Δάπεδα ικριωμάτων : (άρθ. 9)
 • Σύνδεση ικριωμάτων με την οικοδομή : (άρθ. 10)
 • Προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη) : (άρθ. 11)
 • Κινητά ικριώματα : (άρθ. 12)
 • Σταθερά μεταλλικά ικριώματα : (άρθ. 13)
 • Κινητά μεταλλικά ικριώματα εν είδει πύργων : (άρθ. 14)
 • Αναρτημένα ικριώματα : (άρθ. 15)
 • Κεκλιμένα επίπεδα : (άρθ. 16)
 • Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων & πλακών : (άρθ. 17)
 • Συναρμολόγηση στεγών : (άρθ. 18)
 • Εργασίες σε στέγες : (άρθ. 19)
 • Φωταγωγοί –Ανοίγματα δαπέδων –Κλιμακοστάσια : (άρθ. 20)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 21)
 • Ποινικές διατάξεις : (άρθ. 22)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 131120/10.10.1980    «Ανακοίνωση δημοσιεύσεως του αριθμ. 778/26.8.1980 Π.Δ. «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»»

Καταργεί:

 • Π.Δ. 447/1975, (142/Α/17.7.1975)    «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών» → → → (τα κεφ. Α: τα άρθ. 2-16, κεφ. Β: το άρθ. 19 και κεφ. Δ: άρθ. 22 οι § 4, 5, 6, άρθ. 25, άρθ. 26 οι § 3, 6, 7, 9)

 

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 193Α_80 1.93 MB