Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/2020
Φ.Ε.Κ.
2599/Β` 27.6.2020
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2599Β_2020 125.82 KB