Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 42

Εθνική Νομοθεσία

 • Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 29820/1983 «Καθορισμός και άλλων περιπτώσεων που χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα οχήματα χωρίς τη σύνταξη πρακτικού επιθεώρησης του οχήματος» (Β' 512)
 • Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις
 • Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ
 • Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ
 • Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας
 • Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων
 • Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις
 • Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΦΑ1/63197/4636/14 (ΦΕΚ Β΄ 133/22.1.2015) «Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α΄380) «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών.», όπως ισχύει
 • Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών
 • Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις
 • Αρ. πρωτ: Δ.Μ./οικ/4642 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων
 • Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
 • Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις
 • Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε΄ της αριθμ. Α2/29542/5347/1991 Υ.Α. (ΦΕΚ 707/Β) περί μεταφοράς με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτων με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των τεσσάρων τόνων μηχανημάτων της επιχείρησης
 • Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις
 • Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις
 • Τροποποίηση της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του Κεφ. Γ της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 707 Β΄) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ κατά το Ν. 1959/1991»
 • Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις
 • Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)
 • Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης