Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Σχετικό έγγραφο:

  • Εγκ. οικ.46287/650/Φ15.1/30.4.2018    «(ΑΔΑ: Ω2ΧΝ465ΧΙ8-ΩΒ7) Παροχή οδηγιών για την έγκριση εγκατάστασης (ν. 4442/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018)»
  • Εγκ. 9/24.2.2017    «Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο»

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α` 7.5.2020)    Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
  • Ν. 4635/2019, (ΦΕΚ 167/Α` 30.10.2019)    Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
  • Ν. 4550/2018, (ΦΕΚ 108/Α/20.6.2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις»
  • Υ.Α. 83/2018, (ΦΕΚ 2231/Β/14.6.2018)    «Απλοποίηση αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων»
  • N. 4549/2018, (ΦΕΚ 105/Α/14.6.2018)    «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»
  • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018)    «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

 

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 230Α_2016 1.91 MB
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους.

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και διέπουν τη λειτουργία τους σε ορισμένο χώρο.

3. Η εφαρμογή των διατάξεων της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων υπόκειται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ειδικότερα αυτές ορίζονται.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να προστίθενται στο Παράρτημα και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Γνωστοποίηση: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.

β) Έγκριση: Ως έγκριση ορίζεται κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και εκ των προτέρων έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Δεν αποτελεί έγκριση, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, η πράξη, άδεια, προϋπόθεση ή διαδικασία που απαιτείται για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο.

γ) Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 34 του Ν. 4262/2014    (Α ́ 114).

2. Τα Προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Μετά την άνω ημερομηνία, κάθε άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή κάθε άλλη συναφής πράξη ή διαδικασία, η οποία δεν έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και αντίκειται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, καταργείται.

3. Για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5, για τις οποίες απαιτείτο για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή από Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο φορέα αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, η οποία παύει να ισχύει, ζητείται μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης το αποδεικτικό υποβολής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης διαπιστώνεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Η διαπίστωση της λειτουργίας είναι δυνατή είτε σε φάσεις είτε ως πλήρης.

5. Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου συνίσταται Ομάδα Διαχείρισης Έργου, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ως Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων. Η ομάδα Διαχείρισης Έργου προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 και 11 που περιλαμβάνονται στην 3η ομάδα του Παραρτήματος, καθώς και οι «δραστηριότητες συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11ης ομάδας στις περιπτώσεις που αφορούν τρόφιμα και ποτά.

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012    του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Κατ' εξαίρεση,
διατηρείται η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), όπου απαιτείται.

3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

1. Στο άρθρο έκτο του Ν. 4303/2014    (Α 231) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Το στοιχείο 1 της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από
τα οξοποιεία. Το ξύδι διατίθεται προς εμπορία είτε προ-συσκευασμένο είτε χύμα. Η εμφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα οξοποιεία, καθώς και από τα εμφιαλωτήρια ξυδιού».
β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο οξοποιείο ή και εμφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται αρχείο σχετικά με τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παράγονται ή και εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής. Αν μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή και άλλη πρώτη ύλη στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρμόζεται Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2, οι οποίες ελέγχουν τις οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική έκθεση με βάση την οποία και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής επιτρέπεται η παραλαβή των εν λόγω πρώτων υλών, προς κατεργασία, από το οξοποιείο.

2. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού», καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητας τους».

γ) Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 καταργείται.

2. Στην υπ' αριθμ. 5045/116550/2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 2323) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το άρθρο 2 καταργείται.

β) Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΦΕΤ».

γ) Το άρθρο 6 καταργείται.

3. Στην Υ.Α. 5042/116548/2015    του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 2323) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το άρθρο 2 καταργείται.

β) Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτη
ρίου οίνου που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΦΕΤ».
γ) Το άρθρο 7 καταργείται.

4. Καταργούνται:
α) Το άρθρο 19 του Ν. 3526/2007    (Α ́ 24).
β) Η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 3325/2005    (Α ́ 68).

5. Η Υ.Α. οικ.: 12710/860/Φ.15/2007    κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β ́ 1026) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην Υ.Α. Α5α/5333/1987    του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β ́ 721) και τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

1. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η Υ.Α. οικ. 12684/92/2014    των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β ́ 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες με αριθμό 32 έως 103 του Παραρτήματός της.

2. Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων όπως αυτό προβλέπεται στο Ν. 3982/2011    (Α ́ 143) και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες διατάξεις.

3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

4. Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποί-ων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 18. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας.

6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 24 σχετικά με την κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων, για έλλειψη γνωστοποίησης, για γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παράλειψη γνωστοποίησης στοιχείων που έχουν μεταβληθεί εφαρμόζεται η 484/36/Φ15/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β ́ 230), εφαρμοζόμενη αντιστοίχως για τις παραβάσεις με στοιχεία 3, 4 και 5 της παραγράφου Α ́ του Παραρτήματός της. Το προσδιοριζόμενο πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από το όργανο που το επιβάλλει. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

1. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η Υ.Α. οικ. 12684/92/2014    των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β ́ 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες με αριθμό 32 έως 103 του Παραρτήματός της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006    (Α ́ 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την Αποφ. 1023/2/37-ια, Αστυν. Διατ. 3/1996    του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β ́ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με το Ν. 4276/2014    υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης ορίζεται η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρμόζεται το άρθρο 28.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014    καταργούνται.

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 και στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) Οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/1937    (Α ́ 32) και Α.Ν. 446/1937    (Α ́ 23) αναφορικά με την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηματογράφων. Η αρμοδιότητα των συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του Ν. 3463/2006    παραμένει εν ισχύι.

β) Το εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β ́ του άρθρου 14 της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012    του Υπουργού Υγείας (Β ́2718).
Τα κέντρα διασκέδασης
εξακολουθούν να αδειοδοτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006   .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10,55.20,55.30 και 55.90, που περιλαμβάνονται στην 8η Ομάδα του Παραρτήματος.

1. Σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14.

2. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμή-μα που αφορά τη γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Οι υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

5. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών δεν κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, αλλά τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

1. Στο Ν. 4276/2014    επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας»,
β. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντι
καθίσταται ως εξής:
«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της
εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω».

2. Το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν. 4179/2013    (Α ́ 175) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω».

3. Στην Υ.Α. 27715/2013    (Β ́ 3118) του Υπουργού Τουρισμού επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. το στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της
εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω»,
β. το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της
εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω».

Καταργούνται:
α) Η παρ. 7 του άρθρου 3 και η παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014    .
β) Οι παράγραφοι 3 και 3.1 του άρθρου 5 της
Υ.Α. 27715/2013    του Υπουργού Τουρισμού.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στο πεδίο εφαρμογής της 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης Υ.Α. 14980 Φ.700.5/2015    (Β ́ 529) εμπίπτουν από τη δημοσίευση του παρόντος τα κέντρα διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) ατόμων και οι κινηματογράφοι.

2. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/1937    (Α ́ 32), Α.Ν. 446/1937    (Α ́ 23) και το Β.Δ. της 15.5/1956    (Α ́ 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) ατόμων και τους κινηματογράφους καταργούνται.

3. Η περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3511/2006    (Α ́ 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4249/2014    (Α ́ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυ
ρώσεων σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο, δεν τηρούν τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τις προδιαγραφές αυτών, δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά, μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σχέδια κατόψεων, πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και
το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου».

4. Το άρθρο 14 του Ν. 3511/2006    (Α ́ 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4249/2014    (Α ́ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14 Πυροσβεστικές διατάξεις - Πυροπροστασία
1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται:
α) Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πα
θητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας.
β) Κατασταλτικά μέτρα στα δάση, στις δασικές και
αγροτικές εκτάσεις.
γ) Διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης
μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων.

2. Οι πυροσβεστικές διατάξεις εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 Π.Κ.

4. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης της παραγράφου 3, διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επικινδυνότητας από τη συντελούμενη παράβαση, τη διάρκεια αυτής, το βαθμό άμεσης συμμόρφωσης και τη συνεργασία του παραβάτη, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό και το μέγεθος της επιχείρησης. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια δύναται να επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα, όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης μέσω της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή της παραγράφου 3 και των κυρώσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούμενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης. Τα ποσά των διοικητικών προστίμων εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Το ύψος και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστίμων για καθεμία από τις παραβάσεις των πυροσβεστικών διατάξεων εντός των ορίων της παραγράφου 4, η επαύξηση τους σε περίπτωση υποτροπής, τα ειδικότερα διοικητικά ή άλλα μέτρα που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η βεβαίωση και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ή με πυροσβεστική διάταξη, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

6. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1β του Ν. 3850/2010    (Α ́ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν.
Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης του ασκού
μενου ελέγχου από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης ή άρνησης με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης χορήγησης στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε στοιχείου - εγγράφου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία της πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή δύνανται να επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.

7. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών μετά από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

8. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους».

1. Στο άρθρο 1 του Ν. 4302/2014    (Α ́225) προστίθεται-περίπτωση ιγ' ως εξής:
«ιγ) Γνωστοποίηση είναι η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας του παρόντα νόμου, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος».

2. Η περίπτωση στ' του άρθρου 1 του Ν. 4302/2014    (Α ́225) τροποποιείται ως εξής:
«στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 γνωστοποίηση».

Στο τέλος του άρθρου 20 του Ν. 3325/2005    προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Σε περίπτωση διαχωρισμού υφιστάμενων βιομη
χανικών - βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που λειτουργούν νόμιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή δημιουργίας δύο δραστηριοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λειτουργούν σε πλήρως διακεκριμένους χώρους, η λειτουργία τους εξακολουθεί και διέπεται από τις διατάξεις για τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων».

Το Β.δ. 361/1964 (Α ́ 104) «Περί απαλλαγής των κατόχων μικρών βιοτεχνικών εργαστηρίων ή αποθηκών εκ της υποχρεώσεως εφοδιασμού δι' αδείας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας» καταργείται.

Το εδάφιο β' της παρ. 4 του άρθρου 179 του Ν. 4261/2014 (Α ́ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προς το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι κατά τα
άνω, συλλογικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτημα στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να προβεί στην έκδοση της σχετικής εισήγησης».

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν. 1804/1988 (Α ́ 177)προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ., τα οποία δεν ασκούν το επάγγελμα του χημικού ή άλλο επάγγελμα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επιστήμη της χημείας, μπορούν μετά από αίτηση τους να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδρομής στην Ε.Ε.Χ. για ένα έτος με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της απαλλαγής μετά από νέα αίτηση. Η αίτηση εξετάζεται και την απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Επαγγέλματος της Ε.EX. H ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που ορίζει εκ των μελών της η Διοικούσα Επιτροπή με τριετή θητεία. Η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει κάθε αίτηση που υποβάλλεται ενώπιον της εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1804/1988 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Χημικός για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα ή
έχει λήξει η ισχύς της, δεν ασκεί νομίμως το επάγγελμα του χημικού και δεν μπορεί νομίμως να απασχοληθεί με οποιαδήποτε έννομη σχέση».

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1804/1988 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Χ., σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 1804/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε περιφερειακό τμήμα διοικείται από Διοικούσα
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον ταμία και έναν έως τρεις συμβούλους».

5. Στο τέλος του άρθρου 13 του Ν. 1804/1988 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήμα-τος μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΤ σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ