Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο έχει τη δυνατότητα εκπόνησης επιστημονικών μελετών για συγκεκριμένους κλάδους ή θέματα. Έχει αναπτύξει σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίες με άλλους φορείς στην Ελλάδα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα Κοινωνικών Εταίρων κ.ά.) και το εξωτερικό (π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και Ασφάλειας των ευρωπαϊκών χωρών κ.ά.). Μέσα από τις μελέτες αυτές αναδεικνύονται οι προκλήσεις για την πρόληψη και την προστασία της υγείας και ασφάλειας στη χώρα μας και εκπονούνται μεθοδολογικά και ερευνητικά εργαλεία (π.χ. εργαλεία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, οδηγοί καλών πρακτικών).

Πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο διεξάγει:

  • Συγχρονικές (cross–sectional) κλαδικές μελέτες ή μελέτες σε εργασιακή ειδικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου και ειδικότητας
  • Θεματικές μελέτες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (συγχρονικές ή άλλου τύπου) που εστιάζουν σε ένα θέμα (π.χ. νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι).
  • Μελέτες περίπτωσης (case study): Το Ινστιτούτο κατόπιν αιτήματος επιχειρήσεων ή εκπροσώπων των εργαζομένων εκπονεί ειδικές μελέτες για  συγκεκριμένα πρωτότυπα έργα με ιδιαιτερότητες. Παράδειγμα σχετικής μελέτης αποτελεί αυτή που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών αναστήλωσης της Ακρόπολης, η οποία βραβεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
  • Μελέτες για τη διασύνδεση εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος (π.χ. υγεία και ασφάλεια στο χώρο κατοικίας και στο σχολείο).