Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK

Σχετικό έγγραφο:

  • Εγκ. 130409/18.8.1995    «Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK»»

Τροποποιήθηκε από :

  • Π.Δ. 52/2015, (ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015)    «Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994»

 

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 67A_1995 856.77 KB
ΦΕΚ 67Α_95 - με έγχρωμη σήμανση 741.19 KB
KEΦAΛAIO A ́: ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. Το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της Υ.Α. 88555/3293/1988    “Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ημοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA” (721/B) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989    “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις” (79/A).

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
α. Στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων α
σφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος.
β. Στη σήμανση που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της οδικής,
σιδηροδρομικής, ποτάμιας, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας.

5. Το παρόν διάταγμα δεν αφορά τις διατάξεις τις σχετικές με την διάθεση στην αγορά επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων, προϊόντων ή/και εξοπλισμού, εκτός αν αυτές οι διατάξεις κάνουν σαφή αναφορά στην οδηγία 92/58/EOK και στο διάταγμα αυτό.

σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας, προειδοποιητικό σήμα, απαγορευτικό σήμα, σήμα υποχρέωσης, σήμα διάσωσης ή βοήθειας, ενδεικτικό σήμα, πινακίδα, πρόσθετη πινακίδα, χρώμα ασφάλειας, σύμβολο ή εικονοσύμβολο, φωτεινό σήμα, ηχητικό σήμα, προφορική ανακοίνωση, σήμα δια χειρονομιών)

KEΦAΛAIO Γ ́: ΔIAΦOPEΣ ∆IATAΞEIΣ
ΠAPAPTHMA I: ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΓΕΝlΚΕΣ ΠΡOΔlΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤlΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕlΑΣ Ή/ΚΑl ΥΓΕlAΣ ΣΤOΝ ΤOΠO ΕΡΓΑΣlΑΣ
ΠAPAPTHMA II: ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΓΕΝlΚΕΣ ΠΡOΔlΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤlΚΑ ΜΕ TIΣ ΠlΝΑΚl∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΠAPAPTHMA III: ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡOΔlΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ ∆OΧΕlΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣEΩΝ
ΠAPAPTHMA ΙV: ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡOΔlΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡlΣΗ ΚΑΙ ΤOΝ ΕΝΤOΠlΣΜO ΤOΥ ΠΥΡOΣΒΕΣTIΚOΥ ΕΞOΠΛlΣΜOΥ
ΠAPAPTHMA V: ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡOΔlΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΜΠO∆lΩΝ ΚΑΙ ΕΠlΚlΝ∆ΥΝΩΝ ΣΗΜΕlΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ OΡlΖONTIΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ O∆ΩΝ ΚΥΚΛOΦOΡlΑΣ
ΠAPAPTHMA VI: ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡOΔlΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤlΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΩΤΕlΝΑ ΣHΜΑΤΑ
ΠAPAPTHMA VII: ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡOΔlΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤlΚΑ ΜΕ ΤΑ ΗΧΗTIΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΠAPAPTHMA VIII: ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡOΔlΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡOΦOΡlΚΗ ΑΝΑΚOlΝΩΣΗ
ΠAPAPTHMA IΧ: ΕΛΑΧlΣΤΕΣ ΠΡOΔlΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

1. Το Π.Δ. 422/1979    “Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφάλειας εις τους χώρους εργασίας” (128/A) καταργείται από την δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση όμως του άρθρου 5 του παρόντος η ισχύς του παρατείνεται μέχρι την 24/12/95.

2. Οι αναφορές προγενεστέρων νομοθετημάτων που γίνονται στο καταργούμενο Π.Δ. 422/1979    νοούνται ότι γίνονται στις αντιστοίχου περιεχομένου διατάξεις του παρόντος.