Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 1161/1977
Φ.Ε.Κ.
380/Α` 14.12.1977
Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α ΦΑ1/63197/4636/14/2015, (ΦΕΚ 133/Β/22.1.2015)    «Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α΄ 380) «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών.», όπως ισχύει»
  • Υ.Α. 871/54/2013, (ΦΕΚ 136/Β/29.1.2013)    «Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 (380/Α) Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών, όπως ισχύει»
  • Υ.Α. 49224/2982/2009, (ΦΕΚ 2117/Β/30.9.2009)    «Τροποποίηση της υπ αριθμ 38504/2786/07/2009 (ΦΕΚ 1703/Β/17.8.2009) κοινής υπουργικής απόφασης περί επανακαθορισμού μεγίστων ορίων διαστάσεων και μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος των οχημάτων που εκτελούν εθνικές μεταφορές»
  • Υ.Α. 38504/2786/07/2009, (ΦΕΚ 1703/Β/17.8.2009)    «Επανακαθορισμός μεγίστων ορίων διαστάσεων και μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος των οχημάτων που εκτελούν εθνικές μεταφορές»
  • Ν. 3103/2003, (ΦΕΚ 23/Α/29.1.2003)    «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις»
  • Π.Δ. 327/2000, (ΦΕΚ 267/Α/8.12.2000)    «Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ 1161/1977 «περί των μέγιστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών»
  • Π.Δ. 325/1996, (ΦΕΚ 220/Α/9.9.1996)    «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών» → → → (το άρθ. 1 §α υποπερίπτωση ββ)
  • Π.Δ. 317/1986, (ΦΕΚ 139/Α/18.9.1986)    «Τροποποίηση του Π.Δ./τος 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13.12.1977) «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών»
  • Π.Δ. 180/1986, (ΦΕΚ 69/Α/26.5.1986)    «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13.12.1977) «περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 380Α_77 344.22 KB