Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές

 

Τροποποιήθηκε από :

  • Π.Δ. 18/1996, (ΦΕΚ 12/Α/18.1.1996)    «Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ»

Καταργήθηκε από :

  • Π.Δ. 57/2010, (ΦΕΚ 97/Α/25.6.2010)    «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/1996 και 377/1993»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 160Α_93 736.36 KB
παραρτήματα 2.04 MB