Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 405/1996
Φ.Ε.Κ.
272/Α` 16.12.1996
Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Όροι και ορισμοί (μαζική έκρηξη, υπεύθυνος φόρτωσης και εκφόρτωσης, ενιαίες μεταφορές, χώρος συσκευασίας, θερμό φορτίο, θερμή εργασία επισκευής, ψυχρή εργασία επισκευής, εκρηκτικά, αδειούχος χημικός ή χημικός μηχανικός, εύφλεκτα, πυροκρότηση, επικίνδυνο είδος, EMS, MFAG, επιβατηγό πλοίο, φορτηγό πλοίο, οχηματαγωγό πλοίο, επιβατηγό οχηματαγωγό, φορτηγό οχηματαγωγό, κλειστοί χώροι οχημάτων, επιβάτης, πλήρωμα, ΔΣ ΠΑΑΕΖΘ, μονάδα, μονάδα κλειστού τύπου, φορτηγίδα, υπεύθυνος αξιωματικός, IMDG-IMO-CODE, υπάρχοντα πλοία, νέα πλοία, ΟΤΑ) : (μέρος Α§1)
 • Ισχύς και εφαρμογή του κανονισμού : (μέρος Α§2)
 • Κατάταξη επικίνδυνων ειδών : (μέρος Α§3)
 • Μέτρηση σημείου ανάφλεξης : (μέρος Α§4)
 • Περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου : (μέρος Α§5)
 • Φόρτωση, εκφόρτωση, διακίνηση και παραμονή επικίνδυνων υλών στους λιμένες : (μέρος Β)
 • Γενικές διατάξεις : (μέρος Β§6)
 • Συσκευασίες επικίνδυνων ειδών : (μέρος Β§7)
 • Γενικά μέτρα ασφάλειας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων ειδών : (μέρος Β§8)
 • Φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων ειδών κλάσης 1 : (μέρος Β§9)
 • Φόρτωση και εκφόρτωση των υπόλοιπων (πλην εκρηκτικών) επικίνδυνων ειδών : (μέρος Β§10)
 • Ειδικά μέτρα ασφάλειας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση ευφλέκτων : (μέρος Β§11)
 • Χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης επικίνδυνων ειδών : (μέρος Β§12)
 • Προστασία προσωπικού : (μέρος Β§13)
 • Παραμονή επικίνδυνων υλικών σε λιμένες : (μέρος Β§14)
 • Άλλες υποχρεώσεις υπευθύνων φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικίνδυνων ειδών : (μέρος Β§15)
 • Συμπληρωματικές υποχρεώσεις του πλοιάρχου του πλοίου : (μέρος Β§16)
 • Υποχρεώσεις φορέων εκμετάλλευσης λιμένα : (μέρος Β§17)
 • Άλλες υποχρεώσεις : (μέρος Β§18)
 • Υποχρεώσεις ενημέρωσης : (μέρος Β§19)
 • Κενά μέσα συσκευασίας : (μέρος Β§20)
 • Εκτέλεση εργασιών επισκευής : (μέρος Β§21)
 • Μεταφορά επικίνδυνων ειδών δια θαλάσσης : (μέρος Γ)
 • Σήμανση και επιγραφές : (μέρος Γ§22)
 • Γενικές αρχές στοιβασίας : (μέρος Γ§23)
 • Στοιβασία και έχμαση επικίνδυνων υλών : (μέρος Γ§24)
 • Μεταφορά κατά κατηγορία πλοίων : (μέρος Γ§25)
 • Συσκευασία : (μέρος Γ§26)
 • Διαχωρισμός των επικίνδυνων φορτίων : (μέρος Γ§27)
 • Μεταφορά επικίνδυνων ειδών με Ο/Γ πλοία : (μέρος Γ§28)
 • Ειδικές διατάξεις για την καθ’ εξαίρεση μεταφορά ορισμένων επικίνδυνων ειδών με Ε/Γ και Ε/Γ –Ο/Γ πλοία : (μέρος Γ§29)
 • Έκτακτα ειδικά δρομολόγια με Ε/Γ και Ε/Γ –Ο/Γ πλοίων για τη μεταφορά επικίνδυνων ειδών : (μέρος Γ§30)
 • Προϋποθέσεις μεταφοράς επικίνδυνων ειδών που παρουσιάζουν συχνή διακίνηση με Ο/Γ πλοία : (μέρος Γ§31)
 • Επιπλέον διατάξεις για τη μεταφορά επικίνδυνων ειδών με Φ/Γ πλοία ενός κύτους : (μέρος Γ§32)
 • Μεταφορά θερμών φορτίων : (μέρος Γ§33)
 • Μεταφορά επικίνδυνων ειδών σε εμπορευματοκιβώτια : (μέρος Γ§34)
 • Μεταφορά επικίνδυνων ειδών με φορτηγίδες : (μέρος Γ§35)
 • Μεταφορά επικίνδυνων ειδών κλάσης «1» εκρηκτικά : (μέρος Γ§36)
 • Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «2» : (μέρος Γ§37)
 • Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «3» : (μέρος Γ§38)
 • Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης 4.1, 4.2, 4.3 : (μέρος Γ§39)
 • Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης 5.1, 5.2 : (μέρος Γ§40)
 • Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης 6.1, 6.2 : (μέρος Γ§41)
 • Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «7» : (μέρος Γ§42)
 • Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «8» : (μέρος Γ§43)
 • Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με πλοία : (μέρος Γ§44)
 • Πρόληψη πυρκαγιάς και μέσα πυρασφάλειας : (μέρος Γ§45)
 • Αναφορές ατυχημάτων : (μέρος Γ§46)
 • Επικίνδυνα είδη οπυ προορίζονται για χρήση στα πλοία : (μέρος Γ§47)
 • Φόρτωση – εκφόρτωση – διακίνηση εκρηκτικών σε λιμένες : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Α)
 • Δήλωση του φορτωτή : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Α§1)
 • Σήμανση : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Α§2)
 • Συσκευασία : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Α§3)
 • Παραμονή – αγκυροβολία – φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Α§4)
 • Γενικά μέτρα ασφάλειας κατά την παραμονή - φόρτωση – εκφόρτωση και διακίνηση εκρηκτικών σε λιμένες : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Α§5)
 • Μεταφορά εκρηκτικών με φορτηγά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β)
 • Πρόληψη πυρκαγιάς και μέσα πυρασφάλειας : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§6)
 • Γενικές απαιτήσειςγια τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία της κλάσης «1» : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§7)
 • Ασφαλής ανάρτηση πυρομαχικών : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§8)
 • Στοιβασία : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§9)
 • Διαχωρισμός : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§10)
 • Χρήση φορτηγίδων : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§11)
 • Μεταφορά εκρηκτικών με Φ/Π – Π/Κ πλοία : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§12)
 • Μεταφορά εκρηκτικών με Ο/Γ πλοία : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§13)
 • Μεταφορά εκρηκτικών με άλλα εμπορικά πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§14)
 • Βεβαίωση καταλληλότητας πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Β§15)
 • Επισκευές σε πλοία που περιέχουν εκρηκτικά : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Γ)
 • Εκτέλεση εργασιών επισκευής : (παράρτημα «Α» κλάση «1» μέρος Γ§16)
 • Στοιβασία εκρηκτικών : (προσάρτημα «Α»)
 • Κατηγορίες στοιβασίας : (προσάρτημα «Α» §1)
 • Κατηγορίες στοιβασίας Ι (συνήθης) : (προσάρτημα «Α» §2)
 • Κατηγορίες στοιβασίας ΙΙ (αποθήκη) : (προσάρτημα «Α» §3)
 • Κατηγορίες στοιβασίας ΙΙΙ (πυροτεχνουργικά) : (προσάρτημα «Α» §4)
 • Κατηγορίες στοιβασίας IV: (προσάρτημα «Α» §5)
 • Στοιβασία ανοικτού καταστρώματος : (προσάρτημα «Α» §6)
 • Στοιβασία «χύδην» βλημάτων, ναρκών καθώς και συσκευασμένων πυρομαχικών μέσα στο πλοίο : (προσάρτημα «Α» §7)
 • Χρήση μηχανικών μέσων για τη στοιβασία : (προσάρτημα «Α» §8)
 • Ισοδύναμες ρυθμίσεις : (προσάρτημα «Α» §9)
 • Εκρηκτικά, πυρομαχικά των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας : (προσάρτημα «Α» §10)
 • Γενική κατάταξη και στοιβασία εκρηκτικών σε πλοία : (προσάρτημα «Β»)
 • Εκρηκτικές ουσίες : (προσάρτημα «Β», μέρος Α)
 • Πυρομαχικά : (προσάρτημα «Β», μέρος Β)
 • Προδιαγραφές περονοφόρων οχημάτων που λειτουργούν με τελείως κλειστούς συσσωρευτές και μεταφέρουν εκρηκτικά φορτία : (προσάρτημα «Γ»)
 • Εισαγωγή : (προσάρτημα «Γ» §1)
 • Γενικά : (προσάρτημα «Γ» §2)
 • Απαιτήσεις κατασκευής : (προσάρτημα «Γ» §3)
 • Επισήμανση : (προσάρτημα «Γ» §4)
 • Πρόγραμμα συντήρησης : (προσάρτημα «Γ» §5)
 • Κατάσταση ελέγχου : (προσάρτημα «Γ» §6)
 • Εφαρμογή - Πιστοποίηση : (προσάρτημα «Γ» §7)
 • Ελάχιστες απαιτήσεις : (προσάρτημα «Δ»)
 • Μεταφορά με φορτηγά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα επικίνδυνων ειδών κλάσεων 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 : (παράρτημα «Β»)
 • Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες : (παράρτημα «Γ»)

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 177/2014, (ΦΕΚ 280/Α/31.12.2014)    «Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 405/1996 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» (272/Α)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 272A_96 6.78 MB