Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ

 

Τροποποιήθηκε από:

  • Π.Δ. 52/2015, (ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015)    «Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994»
  • Ν. 2956/2001, (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001)    «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις»

Συμπληρώθηκε από την :

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 67A_98 449.92 KB