Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Ημερήσια ανάπαυση : (άρθ. 3)
  • Διαλείμματα : (άρθ. 4)
  • Εβδομαδιαία ανάπαυση : (άρθ. 5)
  • Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας : (άρθ. 6)
  • Ετήσια άδεια : (άρθ. 7)
  • Νυχτερινή εργασία : (άρθ. 8-13)
  • Κυρώσεις : (άρθ. 16)

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012)    «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
  • Π.Δ. 76/2005, (ΦΕΚ 117/Α/19.5.2005)    «Τροποποίηση του π.δ 88/99 «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (94/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
  • Ν. 3144/2003, (ΦΕΚ 111/Α/8.5.2003)    «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» → → → (καταργήθηκε το εδάφιο α του άρθ. 7)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 94A_99 1.98 MB