Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/2013
Φ.Ε.Κ.
2287/Β` 13.9.2013
Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, καθώς και καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2287Β_2013 319.77 KB