Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (απόβλητα, εξορυκτικά, επικίνδυνα, αδρανή απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα, μη ρυπανθέν χώμα, ορυκτός πόρος ή ορυκτό, εξορυκτικές βιομηχανίες, υπεράκτια, επεξεργασία, απόβλητα κατεργασίας, σωρός, φράγμα, λιμνη, κυάνιο διασπώμενο με ασθενές οξύ, έκπλυμα, εγκαταστάσεις αποβλήτων, σοβαρό ατύχημα, επικίνδυνη ουσία, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, υδάτινο σύστημα υποδοχής, αποκατάσταση, αναζήτηση, το κοινό, το ενδιαφερόμενο κοινό, φορέας διαχείρισης, μικτός φορέας διαχείρισης, απλός φορέας διαχείρισης, φορέας εκμετάλλευσης, κάτοχος αποβλήτων, αρμόδιος, αρμόδια αρχή, αδειοδοτούσα αρχή, τόπος, ουσιαστική μεταβολή, τύρφη): (άρθ. 3)
 • Γενικές απαιτήσεις : (άρθ. 4)
 • Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων : (άρθ. 5-7)
 • Πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων – Ενημέρωση κοινού : (άρθ. 8 -10)
 • Μελέτη ασφάλειας : (άρθ. 9)
 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης : (άρθ. 10)
 • Προϋποθέσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποβλήτων : (άρθ. 11-12)
 • Ειδικές υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης : (άρθ. 13 -16)
 • Κοιλότητες εκσκαφής : (άρθ. 13)
 • Οριακές τιμές κυανίου σε λίμνη : (άρθ. 14)
 • Διαδικασίες που διέπουν το κλείσιμο των εγκαταστάσεων αποβλήτων και τη μετέπειτα φάση : (άρθ. 15)
 • Διασυνοριακές επιπτώσεις : (άρθ. 17)
 • Κατάρτιση εκθέσεων : (άρθ. 19)
 • Απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων αποβλήτων : (άρθ. 21)
 • Περιβαλλοντική ευθύνη : (άρθ. 22)
 • Πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων και πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο ενδιαφερόμενο κοινό : (παράρτημα Ι)
 • Χαρακτηρισμός αποβλήτων : (παράρτημα ΙΙ)
 • Κριτήρια για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων : (παράρτημα ΙΙΙ)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2076Β_09 375.5 KB