Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013
Φ.Ε.Κ.
519/Β` 6.3.2013
Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (198/Α) και αντιστοίχηση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Σκοπός και πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
  • Κατάταξη μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες : (άρθ. 2)
  • Κατάταξη μηχανημάτων έργου σε ομάδες : (άρθ. 3)
  • Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών χειριστών μηχανημάτων έργου του π.δ. 31/1990 : (άρθ. 4)
  • Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών χειριστών μηχανημάτων έργου του π.δ. 22/1976 : (άρθ. 5)

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. οικ. 74285/176/Φ113/2018, (ΦΕΚ 2942/Β/20.7.2018)    «Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
  • Υ.Α. Οικ. 84123/305/Φ113/2016, (ΦΕΚ 2481/Β/11.8.2016)    «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’/2013 (519/Β/6.3.2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (198/Α) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το Π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
  • Υ.Α. Οικ. 71993/301/Φ113/2015, (ΦΕΚ 1422/Β/9.7.2015)    «Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 (519/Β/6.3.2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (198/Α) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το Π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος»»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 519Β_13 337.83 KB