Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 23083 Φ.700.19/2020
Φ.Ε.Κ.
2233/Β` 11.6.2020
Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2233Β_2020 917.25 KB

1. Με την παρούσα ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας: α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας, γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών, δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.
2. Κριτήρια προσδιορισμού του ύψους των διοικητικών προστίμων αποτελούν α) η εγγενής επικινδυνότητα της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, β) το μέγεθος της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, γ) το είδος και ο βαθμός επικινδυνότητας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, δ) η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός χρηστών της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, ε) ο βαθμός υπαιτιότητας των ιδιοκτητών και στ) οι περιπτώσεις υποτροπής τους εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την βεβαίωση της προηγούμενης παράβασης.
3. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη επιβολή, από άλλο κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων ή/και την άσκηση ποινικής δίωξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ), ΣΥΝΤΕΛΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ