Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020
Φ.Ε.Κ.
3833/Β` 9.9.2020
Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3833Β_2020 521.97 KB