Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ και κατάργηση της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 344/1/17.12.2016)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός και αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (εκπομπή, ανθρωπογενείς εκπομπές, πρόδρομες ουσίες του όζοντος, στόχοι για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, διοξείδιο του θείου ή SΟ2, οξείδια του αζώτου ή ΝΟΧ, πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου
  ή NMVOC, λεπτά αιωρούμενα σωματίδια ή ΑΣ2,5, αιθάλη, εθνική δέσμευση μείωσης των εκπομπών, κύκλος προσγείωσης και απογείωσης, διεθνής θαλάσσια ναυσιπλοΐα, ζώνη ελέγχου της ρύπανσης, νομοθεσία της ένωσης για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή) :
   (άρθ. 3)
 • Αρμόδια αρχή- Σύσταση Τεχνικής Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας : (άρθ. 4)
 • Εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών : (άρθ. 5)
 • Μέσα ευελιξίας : (άρθ. 6)
 • Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης : (άρθ. 7)
 • Εθνικές απογραφές και προβλέψεις εκπομπών, και ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής: (άρθ. 8)
 • Παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης : (άρθ. 9)
 • Υποβολή στοιχείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος : (άρθ. 10)
 • Πρόσβαση σε πληροφορίες : (άρθ. 11)
 • Συνεργασία με τρίτες χώρες και συντονισμός στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών : (άρθ. 12)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 13)
 • Παρακολούθηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και υποβολή σχετικών στοιχείων : (παράρτημα Ι)
 • εθνικές δεσμεύσεις μείωσης εκπομπών : (παράρτημα ΙΙ)
 • Περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 10 : (άρθ. 6)
 • Ελάχιστο περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων έλεγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης : (μέρος 1)
 • Μέτρα μείωσης των εκπομπών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο : (μέρος 2)
 • Μέτρα για τον έλεγχο των εκπομπών αμμωνίας : (μέρος 2Α)
 • Μέτρα μείωσης των εκπομπών για τον έλεγχο των εκπομπών λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων και αιθάλης : (μέρος 2Β)
 • Μεθοδολογίες για την κατάρτιση και επικαιροποίηση των εθνικών απογραφών και προβλέψεων εκπομπών, των ενημερωτικών εκθέσεων απογραφής και των αναπροσαρμοσμένων εθνικών απογραφών εκπομπών που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8 : (παράρτημα ΙV)
 • Εθνικές ετήσιες απογραφές εκπομπών : (μέρος 1)
 • Εθνικές προβλέψεις εκπομπών : (μέρος 2)
 • Ενημερωτική έκθεση απογραφής : (μέρος 3)
 • Αναπροσαρμογή των εθνικών απογράφων εκπομπών : (μέρος 4)
 • Προαιρετικοί δείκτες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αναφέρονται στο άρθρο 9 : (παράρτημα V)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4740Β_2018 541.32 KB